Rapporter 2013/35

Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012

Denne rapporten tar for seg langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere og sammenligner dem med arbeidsledige i befolkningen ellers.

Innvandrere ligger bare 2 prosentpoeng over resten av befolkningen når det gjelder andelen langtidsledige blant de helt ledige, det vil si 48,6 mot 46,6 prosent.

 De norskfødte med innvandrerforeldre har noe lavere andel langtidsledige enn majoriteten, nærmere bestemt 40,5 prosent. Dette har først og fremst sammenheng med den lave gjennomsnittsalderen i denne befolkningsgruppen, som for øvrig er marginal i denne sammenheng med kun 800 registrerte ledige.

Faktorer som reduserer forskjellen

Det må understrekes at ledige innvandrere i noe mindre grad mottar dagpenger enn ledige for øvrig, og de har dessuten lavere andeler ledige i aldersgruppene over 50 år. Dagpengemottakere og eldre har generelt en høyere andel langtidsledige enn andre grupper av ledige. Dette bidrar til å redusere litt av forskjellen i forhold til resten av befolkningen. Det må også legges til at deltakere på arbeidsmarkedstiltak ikke regnes som arbeidsledige, selv om de fortsatt står uten ordinær jobb i perioden SSB ser på. De får dermed et avbrudd i perioden som helt ledig. Dette har særlig betydning for innvandrere, i og med at denne gruppen har en høyere andel på arbeidsmarkedstiltak enn befolkningen for øvrig.

Langtidsledighet øker med alderen

Andelen langtidsledige stiger med økende alder, og dette mønsteret er likt både blant innvandrere og i befolkningen ellers. Nivået er klart lavest blant de yngste fra 15 til 24 år og desidert høyest i aldersgruppene over 50 år. Innvandrere har høyere andeler langtidsledige i fire av i alt seks aldersgrupper med differanser som varierer mellom 1 prosentpoeng (30-39 år) og 4 prosentpoeng (40-49 år). I den eldste aldersgruppen (60-74 år) ligger derimot ledige uten innvandrerbakgrunn 5 prosentpoeng over innvandrerne når det gjelder andelen langtidsledige.

Flere langtidsledige innvandrere utenom EU og Nord-Amerika

Ledige innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU har en andel langtidsledige som ligger omkring 6 prosentpoeng over ledige innvandrere fra de øvrige verdensregionene, det vil si 51 mot 45 prosent.

Ledige innvandrere fra Irak og Kosovo ligger høyest med andeler langtidsledige på rundt 57 prosent, etterfulgt av ledige fra Sri Lanka og Vietnam med henholdsvis 56,4 og 55,5 prosent. For den irakiske gruppens vedkommende må andelen langtidsledige ses i sammenheng med et generelt høyt ledighetsnivå, mens for de tre øvrige gruppene er det nærliggende å påpeke lengre botid i Norge og dermed en høyere andel dagpengemottakere og høyere gjennomsnittsalder som bakenforliggende faktorer.

Viktige presiseringer

Denne rapporten belyser andelen langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere sammenliknet med ledige i befolkningen ellers. Det er de registrerte helt ledige som inngår i studien, og gruppen defineres som ”arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må de ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene”. Som langtidsledige regnes i denne rapporten de som til sammen har vært registrert helt ledige i 6 måneder eller mer fra utgangen av mai 2011 til utgangen av mai 2012. Prosjektet er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Om publikasjonen

Tittel

Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Arbeidsledighet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8732-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8731-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt