Rapporter 2020/12

Hvem bytter jobb etter å ha vært i jobben ett år eller mindre?

Kortvarige arbeidsforhold

I rapporten ser vi på hvor mange som skifter jobb etter bare å ha vært i jobben ett år eller mindre.

Jobbskifte er definert som at man fra en måned til den neste endrer hvilken virksomhet man er ansatt ved. I rapporten følger vi slike jobbskifter mellom alle månedene i perioden januar 2017 til september 2019. Vi har valgt å ikke ta med ungdom som har jobb ved siden av skolegang/studier og har derfor satt en nedre aldersgrense på 25 år. Av samme grunn er personer i alderen 25-29 år som er registrert å være under utdanning også holdt utenfor. Datagrunnlaget gir bare mulighet til å følge jobbskifter for de som er ansatte (ordinære lønnstakere).

Av ansatte som var i jobb i to påfølgende måneder, hver måned i perioden 2017-2019 skiftet i gjennomsnitt rundt 25 000 av dem jobb. Blant de som hadde vært i jobben ett år eller kortere før de byttet jobb var det over tre ganger så stor andel som skiftet jobb enn blant de med lenger fartstid i jobben før de byttet jobb (3 prosent mot 0,8 prosent).

Når vi sammenligner jobbskifter mellom de ulike månedene er det klart flest som skifter jobb mellom desember og januar. Dette gjelder både de med kort og de med lang fartstid i jobben. En viktig årsak til dette er omorganiseringer i større foretak/konsern. Av praktiske hensyn, til regnskap og andre administrative støttesystemer, vil ofte større omorganiseringer legges til årsskifter. Videre er 1. januar er en dato mange velger å skifte jobb på. Unntaket fra denne reglen er ansatte i skoleverket hvor det er klart størst andel som bytter jobb ved skifte av skoleår og ikke kalenderår som i andre næringer. Justert for slike sesongvariasjoner, lå andelen jobbskift stabilt i 2017 og 2018, men med en svak nedgang i 2019.

Det at en del jobber er knyttet til arbeidsoppgaver som er av en kortvarig karakter, er en viktig årsak til at de med kort fartstid i jobben har størst andel som skifter jobb. Vi ser også at de med kort fartstid har en større andel som er midlertidig ansatt enn de som har lengre fartstid. En stor andel jobbskifter skjer i næringer hvor aktiviteten svinger mye over året. Det gjelder næringer med faste sesong­svingninger som vi finner innen deler av landbruk og fiske, men også i næringer hvor mange av virksomhetene er knyttet til turisme eller julehandel o.l. Jobber som tilkallingsvikar er et annet eksempel på jobber som er av kort varighet. Overnatting og serveringsvirksomhet er en næring med mye innslag av både sesongvariasjon og bruk av tilkallingsvikarer, og er den næring som etter primærnæringene har størst andel jobbskifter. I næringen helse og sosialtjenester er det ikke store sesong­svingninger, men desto mer bruk av vikarer. Denne næringen har derfor også en høyere andel som skifter jobb enn gjennomsnittet blant de med kort fartstid. For de med lang fartstid i jobben i denne næringen ligger til gjengjeld andelen jobbskifter lavere enn gjennomsnittet.

Om publikasjonen

Tittel

Kortvarige arbeidsforhold. Hvem bytter jobb etter å ha vært i jobben ett år eller mindre?

Ansvarlig

Camilla Sundt og Helge Nome Næsheim

Serie og -nummer

Rapporter 2020/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og Sosialdepartementet

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1091-9

ISBN (trykt)

978-82-587-1090-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

22

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt