Rapporter 2003/22

Kartlegging av bruken av deltid i arbeidslivet

Utgangspunktet for denne rapporten er en forespørsel fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet om en kartlegging av omfanget av deltidsarbeid i arbeidslivet med fokus på tilbudssiden. I rapporten beskrives bruken av deltid innen ulike yrker og næringer og etter bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning og barn. I tillegg beskrives undersysselsettingen blant de deltidssysselsatte. Rapporten bruker Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) som datakilde, og er avgrenset til årene 1993, 1997 og 2002.

I 4. kvartal 2002 arbeidet 600 000 personer deltid ifølge AKU. Dette utgjorde 26,5 prosent av alle sysselsatte. Blant kvinner var andelen 43 prosent og blant menn 11 prosent. Forskjellen i deltidsandel mellom kvinner og menn synker med utdanningsnivået.

De fleste som arbeidet deltid karakteriserte seg selv som yrkesaktive, 68 prosent. Dernest kommer gruppen som arbeidet deltid mens de var under utdanning, 21 prosent. De resterende gruppene av deltidssysselsatte består av eldre, arbeidstakere med svekket helse og hjemmearbeidende, med en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet. Det er langt mer vanlig at deltidssysselsatte kvinner oppgir yrkesaktiv som sin hovedaktivitet (74 prosent), enn menn (47 prosent). Det er en høyere andel av kvinner med barn som arbeider deltid, enn kvinner uten barn, særlig i gruppen kvinner med barn mellom 3-6 år går andel deltidssysselsatte opp.

Yrker med høyt innslag av deltid er salgs- og serviceyrker, rengjøring o.l. I disse gruppene oppgir over 50 prosent av de sysselsatte at de arbeider deltid. Som følge av dette har man også høye deltidsandeler i næringer med et høyt innslag av slike yrker - helse- og sosialtjenester, varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet.

Om lag 13 prosent av de deltidssysselsatte var undersysselsatte. I AKU anvender man begrepet undersysselsatte om deltidssysselsatte som har forsøkt å få lengre arbeidstid, og som kan begynne med dette i løpet av en måned. Det var 58 000 kvinner mot 23 000 menn som var undersysselsatte 4. kvartal 2002. Hvis ønskene om økt arbeidstid blant de undersysselsatte skulle innfris, ville det tilsvare en økning på til sammen 29 000 årsverk.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om publikasjonen

Tittel

Kartlegging av bruken av deltid i arbeidslivet

Ansvarlige

Helge Nome Næsheim, Ylva Lohne

Serie og -nummer

Rapporter 2003/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6522-3

ISBN (trykt)

82-537-6521-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

61

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt