Økonomiske analyser, 5/2006

I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid?

Publisert:

Pilene for den norske økonomi peker oppover, presset i arbeidsmarkedet øker og enkelte næringer har problemer med å få tak i nok arbeidskraft. For å senke presset er det viktig å få flest mulig inn i arbeidsmarkedet. Ett av hovedmålene i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er å øke integreringen av personer med redusert arbeidsevne. Mange funksjonshemmede ønsker dessuten å jobbe. I hvilken grad blir funksjonshemmede som ønsker jobb fanget opp av arbeidskontorene og deres tiltak for å få flere i arbeid? Tall for perioden 2000 – 2005 viser en økende andel registrert i arbeidssøkerregisteret Arena. Økningen er sterkere for de funksjonshemmede enn for resten av den ikke-sysselsatte befolkningen som ønsker jobb. Dette viser at satsingen på et inkluderende arbeidsliv har hatt en viss effekt på de funksjonshemmede.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt