Notater 2009/61

Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet?

Hovedbildet er at alle innvandrergrupper, med unntak av innvandrere fra EU-land i Øst-Europa,kommer bedre ut enn befolkningen ellers med hensyn til sysselsetting og registrert ledighet som følgeav de økonomiske nedgangstidene. Hovedårsaken synes å være at de fleste innvandrergrupper haddeen gunstigere fordeling på næring før krisen startet. Befolkningen ellers og innvandrere fra EU-land iØst-Europa var overrepresentert i de mest utsatte næringer, som deler av industrien og bygge- oganleggsvirksomhet og fikk dermed en rask økning i ledigheten fordi de hadde lav ledighet iutgangspunktet.I foreliggende notat har vi sett på data om sysselsettingsutvikling som går fram til 4. kvartal 2008 slikat det bare er den første fasen i konjunkturnedgangen som er fanget opp. Tallene for registrert ledighetgår et stykke ut i 2009.Ser man på veksten i den registrerte ledigheten fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 finner man noeav det samme bildet. Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika har en lavereprosentvis vekst i tallet på registrerte ledige enn andre innvandrergrupper og befolkningen ellers. Mennivået på den registrerte ledigheten er fortsatt klart høyere for disse innvandrergruppene.Endringstallene mellom situasjonstall for sysselsetting og ledighet på to tidspunkt fanger ikke opp debruttostrømmer som skjer i arbeidsmarkedet. Bak en nedgang i sysselsettingen kan det ligge lavereinnstrømming av nye sysselsatte, avgang fra sysselsetting i form av overgang til ledighet, men ogsåtilbaketrekking fra arbeidsmarkedet ved for eksempel pensjonering eller overgang til heltidsutdanning. Tilsvarende kan det bak en nettovekst i registrert ledighet ligge endringer i ulikebruttostrømmer inn og ut av ledighet. I denne første rapporten fra prosjektet har vi sett på en av dissestrømmene; strømmen fra å være sysselsatt i 4. kvartal 2007 til registrert ledig i april 2009.Vi finner at innvandrere fra Afrika, Asia og Sør- og Mellom Amerika som var sysselsatt i 2007 i størregrad enn andre er blitt enten registrert ledige eller kommet på tiltak i april 2009. Dette ertilsynelatende i motsetning til at den generelle sysselsettingsnedgangen slår mindre sterkt ut for dissegruppene av innvandrere. Hovedgrunnen til de høyere overgangsratene synes imidlertid å være et mergenerelt trekk uavhengig av konjunktursituasjonen. Når vi sammenligner størrelsen på overgangsraterfra sysselsetting til ledighet i en oppgangsperiode med den siste perioden som gled over inedgangskonjunktur, finner vi at overgangsratene til registrert ledighet økte prosentvis klart minst forinnvandrere fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

Om publikasjonen

Tittel

Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet?

Ansvarlig

Anders Ekeland

Serie og -nummer

Notater 2009/61

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

Antall sider

23

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt