Hvor jobber de som sluttet i petroleumsnæringene?

Publisert:

42 prosent av de som sluttet i oljenæringene i 1. halvår 2015 og som ikke jobbet neste halvår, var i ny jobb i mars 2016. De tidligere petroleumsansatte har funnet veien til en rekke andre næringer – flest til industrinæringen.

I denne artikkelen ser vi på ansatte som sluttet i petroleumsnæringene i 1. halvår 2015 og som ikke hadde jobb i disse næringene i 2. halvår 2015. Vi ser altså bort fra de som sluttet og som umiddelbart eller relativt kort tid etter kom over i ny jobb i petroleumsnæringene. Sluttet kan bety at de ble oppsagt eller at de sluttet etter eget valg.

17 prosent registrert arbeidsledig eller på arbeidsmarkedstiltak

Av de som inngår i vår analyse, var 42 prosent i ny jobb i mars 2016. Rundt 13 prosent har trolig forlatt Norge, mens 17 prosent var registrert helt ledig eller på arbeidsmarkedstiltak. Dette viser de første resultatene fra et prosjekt om hvor det ble av de som har sluttet i petroleumsnæringene, der vi i denne artikkelen ser på hvilke næringer de som var i ny jobb gikk til. Det er den nye a-ordningen, hvor man får månedlige opplysninger fra arbeidsgiverne på individnivå, som har muliggjort en slik analyse. Blant de resterende 29 prosentene som sluttet, kan noen ha startet som selvstendig næringsdrivende, noen kan leve på sluttpakker fra siste jobb, andre kan være under utdanning, AFP/alderspensjonist og lignende. Prosjektet vil studere dette videre og kunne gi mer detaljer om denne gruppen høsten 2016.

Går til næringer som etterspør teknisk fagkompetanse

De 42 prosentene som var i ny jobb i mars 2016 sprer seg over svært mange næringer. Det er ikke så overraskende når man vet at avgangen fra petroleumsnæringene ikke bare omfatter ingeniører og fagarbeidere, men også ansatte i administrasjon og andre støttetjenester. De siste to gruppene har kompetanse som er etterspurt i alle næringer.

Figur 1

Ansatte i petroleumsnæringene i 1. halvår 2015 og ikke i 2.halvår 2015 etter næring i mars 2016. De 10 største næringene

Figuren viser de ti næringene hvor det var flest ansatte i mars 2016 av de som sluttet i petroleumsnæringen 1.halvår 2015. Til sammen dekker disse næringene 80 prosent av de som hadde fått jobb som lønnstaker i mars 2016 etter å ha sluttet i petroleumsnæringen. Figuren viser at de fleste har gått til næringer som typisk etterspør personer med teknisk fagkompetanse på ulike nivå. Flest går til industrinæringen. Når mange har begynt å jobbe i næringen utleie av arbeidskraft, så skyldes det dels at de leier ut personer med teknisk fagkompetanse, for eksempel til byggenæringen, men også at de leier ut folk med et bredt spekter av annen kompetanse. Relativt mange går også til næringen offentlig administrasjon. Her finner man blant annet teknisk etat i kommuner og dessuten statlige samferdselsetater hvor ingeniørkompetanse er etterspurt. Figuren viser også at mange har gått til næringene varehandel samt helse- og sosialtjenester. Det skyldes nok i stor grad at dette er de aller største næringene målt i ansatte og at de derfor løpende rekrutterer mange nye som følge av naturlig avgang. Prosjektet vil gi mer detaljer til høsten om blant annet utdanning, alder og bosted. 

8 prosent fikk ny jobb i petroleumsnæringen

Rundt 8 prosent har fått jobb i petroleumsnæringen på ny, etter å ha vært ute av næringen i minst seks måneder. Det kan synes å være mange, men selv for en næring hvor det samlet sett er nedgang i sysselsettingen, så vil det alltid være en del nytilsettinger. Det skyldes at det også i nedgangstider vil være noen virksomheter som vokser. I tillegg er det mange nyansettelser som erstatning for de som slutter ved naturlig avgang. Da vil personer med bakgrunn fra næringen ofte være sterke kandidater for jobben.

Kontakt