Hver tiende ansatt jobber søndag

Publisert:

I 2016 jobbet 10 prosent av de ansatte regelmessig på søndager, det vil si minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. I tillegg jobbet 15 prosent på søndager av og til. Andelen som jobber søndager enten regelmessig eller av og til har vært stabil rundt 25 prosent de siste ti årene.

Av regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er det mest utbredt å jobbe lørdager og dernest kvelder. Deretter følger søndager, og til slutt nattarbeid. De fleste ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid har en arbeidsavtale som innebærer at de jobber på flere av disse tidspunktene. Den vanligste kombinasjonen er å jobbe lørdag, søndag, kveld og natt. Nesten like vanlig er det med en kombinasjon av lørdager, søndager og kvelder. I 2016 jobbet til sammen 18 prosent av de ansatte en av disse to kombinasjonene.

Figur1

Figur 1. Andel ansatte (15-74 år) som jobber natt, kveld, lørdag og/eller søndag i hovedjobben, etter regularitet

Nesten 800 000 jobber utenom ordinær dagtid

I 2016 jobbet 1 665 000 ansatte i hovedsak innenfor tidsrommet mandag-fredag klokka 06-18. Resten, det vil si 798 000, jobbet (også) regelmessig utenom ordinær dagtid i sin hovedjobb, noe som svarte til 32 prosent av de ansatte i alt. Andelen ansatte med slikt arbeid har ligget ganske stabilt i overkant av 30 prosent i løpet av perioden 2009-2016. Det gjelder også når vi ser på kvinner og menn hver for seg, men andelen er høyere blant kvinner enn blant menn. I 2016 hadde 35 prosent av de ansatte kvinnene slikt arbeid, sammenlignet med 30 prosent blant menn. At slikt arbeid er mer utbredt blant kvinner enn menn, henger blant annet sammen med at dette er svært utbredt i helse- og sosialtjenester, hvor kvinner er sterkt overrepresentert.

Figur2

Figur 2. Andel ansatte (15-74 år) som jobber regelmessig utenom mandag-fredag klokka 06-18  i hovedjobben, etter kjønn

Over halvparten av ungdommene arbeider utenom ordinær dagtid

Arbeid utenom mandag-fredag klokka 06-18 er mest utbredt blant de yngste. I 2016 jobbet 53 prosent av de ansatte i alderen 15-24 år regelmessig utenom ordinær dagtid. De ansatte i denne alderen jobber ofte på kvelder og/eller lørdager. Dette er tidspunkter som er vanlig å jobbe på i varehandel, der ungdom er sterkt overrepresentert. For en del unge kan det være praktisk å kombinere arbeid utenom ordinær dagtid med å gå på skole eller studere.

Figur3

Figur 3. Andel ansatte (15-74 år) som jobber regelmessig utenom mandag-fredag klokka 06-18  i hovedjobben, etter alder

Skift/turnus mest utbredt

Den vanligste formen for regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er å jobbe skift eller turnus. I 2016 jobbet 580 000 ansatte skift eller turnus. Det tilsvarer 24 prosent av de ansatte i alt, en andel som har vært uendret siden 2012. 218 000 personer (9 prosent av de ansatte i alt) arbeider regelmessig utenom ordinær dagtid uten at det er i form av en skift- eller turnusordning.

Figur4

Figur 4. Andel ansatte (15-74 år) som jobber regelmessig utenom mandag-fredag klokka 06-18 i hovedjobben, etter arbeidstidsordning og kjønn

Nesten halvparten av kvinnene i helse og sosial

Av de 421 000 ansatte kvinnene som jobbet regelmessig utenom ordinær dagtid i 2016, jobbet 199 000 i helse- og sosialtjenester – nesten alle i en skift-/turnusordning. I denne næringen jobbet hele 44 prosent av de ansatte skift/turnus i 2016. Slikt arbeid er like utbredt blant mennene som blant kvinnene i denne næringen, men det jobber altså mange flere kvinner der.

Blant ansatte menn som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid, er det mange som jobber innen transport og lagring samt industri, olje- og gassutvinning eller primærnæringene. I 2016 jobbet 35 prosent av de ansatte mennene med slikt arbeid i en av disse næringene, til sammen 132 000 personer.

Figur5

Figur 5. Andel ansatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger og næring i hovedjobben

Høyest andel i overnatting og servering

I 2016 jobbet 73 prosent av de ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet og 47 prosent av de ansatte i varehandel regelmessig utenom ordinær dagtid. Det er varehandel som sysselsetter klart flest personer av disse to, med 155 000 ansatte som regelmessig jobbet utenom mandag-fredag klokka 06-18. I overnattings- og serveringsvirksomhet hadde 52 000 ansatte et slikt arbeid.