Økonomiske analyser, 9/2000

Helse, vedtatte reformer og sysselsettingsbehov i kommunene fram mot 2040

Publisert:

Framskriving av sysselsettingsbehovet i kommunal og fylkeskommunal sektor gir 143 000 nye årsverk fram mot 2040 hvis vi forutsetter at standarder og dekningsgrader opprettholdes på 1998-nivå. Forutsetter vi at dagens vedtatte og planlagte reformer blir gjennomført, vil behovet for arbeidskraft være 186 000 nye årsverk fram mot 2040. Dermed vil sysselsettingen i sektoren øke fra litt over ett årsverk per åttende innbygger i yrkesaktiv alder, dvs. i alder 16 til 74 år, til om lag ett årsverk per sjette innbygger i yrkesaktiv alder. Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning. Legger vi inn forutsetninger om at det er en sammenheng mellom redusert sykelighet blant de eldre og økende levealder, reduseres sysselsettingsbehovet med 8 prosent innen pleie og omsorg og 2 prosent innen somatiske spesialisttjenester i 2040 i forhold til de to andre framskrivingsalternativene.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt