Sysselsetting blant flyktninger

Halvparten av flyktningene er sysselsatt

Publisert:

Litt over halvparten av flyktningene som har kommet til Norge etter 1986 var sysselsatt i fjerde kvartal i fjor. Det er en økning på 3,5 prosentpoeng i forhold til samme periode året før. I hele befolkningen lå sysselsettingen på 71,6 prosent.

Flyktninger fra Chile hadde høyest andel sysselsatte med 73,2 prosent. Dernest kom de fra Kroatia og Sri Lanka, begge grupper med en andel på 70,5 prosent. Disse tre gruppene lå med andre ord omtrent på nivå med hele befolkningen. Flyktninger fra Somalia og Irak var blant gruppene med lavest andeler sysselsatte, med henholdsvis 35,7 og 45,8 prosent. Ulikheter i botid er noe av bakgrunnen for disse forskjellene i sysselsetting.

Blant flyktninger totalt hadde menn en sysselsetting på 59 prosent og kvinner 47,6 i 4. kvartal 2007. I hele befolkningen var disse tallene respektive 74,8 og 68,4 prosent.

Vi finner betydelig kjønnsulikhet i menns favør blant flyktninger fra Afghanistan, Irak og Somalia. I førstnevnte gruppe hadde menn et dobbelt så høyt sysselsettingsnivå som kvinnene. På den annen side forekommer det flyktninggrupper med mindre kjønnsforskjell enn i hele befolkningen. Dette gjelder blant annet de fra Bosnia-Hercegovina, Iran, Etiopia, Vietnam, Kosovo og Chile.

De fylkesvise tallene viser høyest sysselsettingsprosent blant flyktninger bosatt i Finnmark og Rogaland på henholdsvis 62,7 og 62 prosent. Nord-Trøndelag hadde det lavest nivået med 42,8 prosent.

I 4. kvartal 2007 var i alt 4 099 flyktninger registrert som helt arbeidsledige, noe som tilsvarer en ledighetsprosent på 4,7 målt i prosent av befolkningen 16-74 år. Dette var 1,5 prosentpoeng lavere enn 4. kvartal året før. I hele befolkningen var den registrerte ledigheten 1,1 prosent. Flyktninger fra Somalia og Irak hadde høyest registrert ledighet med respektive 8,2 og 6,2 prosent. Lavest ledighet finner vi blant flyktninger fra Bosnia-Hercegovina og Chile med henholdsvis 2,8 og 3,0 prosent.

I alt 2 555 flyktninger var registrert som deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 2007. Disse utgjorde 53 prosent av alle deltakere som var innvandrere. Målt i prosent av befolkningen i de respektive gruppene 16 - 74 år, hadde flyktninger en andel deltakere på 2,9 mot 1,4 prosent blant innvandrere i alt. I befolkningen totalt var deltakerandelen på 0,3 prosent. Vi finner høyest andel deltakere på arbeidsmarkedstiltak blant flyktninger fra Somalia og Afghanistan med henholdsvis 5,2 og 4,7 prosent i 4. kvartal 2007.

Når vi legger sammen andel arbeidsledige og de på tiltak, får vi en såkalt bruttoledighet som viser 7,6 prosent blant flyktninger mot 4,2 prosent blant innvandrere i alt. I hele befolkningen lå denne andelen på 1,4 prosent. Det var flyktninger fra Somalia som hadde den høyeste andelen bruttoledige med 13,4 prosent. Dernest kom gruppene fra Irak og Afghanistan med henholdsvis 9,8 og 9,2 prosent.

Les hele rapporten her

Kontakt