Rapporter 2011/48

Forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

Denne undersøkelsen har som formål å kartlegge hvordan yrkeslivet kombineres med ulønnet omsorgsansvar for barn og pleietrengende voksne familiemedlemmer.

Denne undersøkelsen har som formål å kartlegge hvordan yrkeslivet kombineres med ulønnet omsorgsansvar for barn og pleietrengende voksne familiemedlemmer. I 2010 oppga 23 prosent, 684 000 personer, i alderen 20-64 år å ha omsorgsansvar for barn under 8 år.

Om barnet var sykt, var det stort sett en jevn fordeling mellom kvinner og menn med hensyn til hvem som var hjemme fra jobb. Siden kvinner arbeider vesentlig mer deltid enn menn, var nok likevel kvinner samlet sett mer hjemme ved barns sykdom. Av 100 000 deltidssysselsatte med omsorgsansvar for barn oppga 60 prosent at grunnen til at de arbeidet deltid, var omsorgsansvaret. Nesten alle disse var kvinner.

Også ikke-sysselsatte benyttet seg av barnetilsyn. 19 000 av de 60 000 ikkesysselsatte som hadde tilsyn til sine barn, oppga at de ikke arbeidet på grunn av omsorg for barn. Her var også nesten alle kvinner. Dette viser at fremdeles arbeider langt flere kvinner enn menn arbeider deltid eller velger å ikke være i arbeid på grunn av omsorgsansvar for barn.

Undersøkelsen kartla også tilsyn med barn som ikke bor i husholdningen. Dette vil typisk gjelde foreldre som har delt omsorg. Her utgjorde mennene 60 prosent av dem som oppga å ha et slikt jevnlig tilsyn. Dette skyldes antakelig at barnet i stor utstrekning bor hos mor.

Av hele befolkningen i alderen 20-64 år oppga 4 prosent, 105 000 personer, at de hadde omsorgsansvar for pleietrengende voksne familiemedlemmer i eller utenfor egen husholdning. Her bærer kvinnene det tyngste ansvaret. 63 prosent av dem som oppga at de hadde slikt omsorgsansvar var kvinner. Nesten halvparten av alle som oppga slikt omsorgsansvar, var i alderen 50-59 år. Av de som hadde tatt seg fri fra arbeidet i løpet av de siste 6 månedene for å ta seg av pleietrengende eldre i familien, utgjorde kvinnene to tredeler.

Undersøkelsen kartla også graden av fleksibilitet i arbeidslivet i forhold til å ivareta omsorgsansvar enten det gjaldt barn eller pleietrengende voksne. Selv om de fleste har fleksible arbeidstidsordninger, enten som vanlig fleksitid eller som anledning til å ta seg fri hele dager av familieårsaker, var det 137 000 som oppga at de aldri hadde anledning til å ta seg fri fra arbeidet hele dager. Det utgjorde 6 prosent av alle ansatte. Mange av disse arbeidet i yrker innen helse- og skoleområdet, men det gjaldt også transportarbeidere og håndverkere.

Om publikasjonen

Tittel

Forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

Ansvarlige

Inger Håland, Marit Getz Wold

Serie og -nummer

Rapporter 2011/48

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8264-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8263-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

28

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt