Rapporter 2013/04

Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2011

Rapporten beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger i alderen 15 – 74 år, bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tallene for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år.

Formålet med rapporten er å beskrive situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger i alderen 15 – 74 år som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år. I denne rapporten er også familieinnvandrede til flyktninger inkludert i flyktninggruppen. Alle flyktningkull omfattes nå av analysen.

I 4. kvartal 2011 var det i alt registrert 73 613 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 50,8 prosent blant flyktningene. I hele befolkningen lå andelen sysselsatte på 69,1 prosent, mens den i innvandrergruppen totalt var 62,8 prosent. Siden 4. kvartal 2010 har sysselsettingsprosenten vært uendret blant flyktninger, mens det i innvandrergruppen totalt var en økning på 1,2 prosentpoeng. I hele befolkningen var det heller ingen endring i sysselsettingsandelen.

Flyktninger fra Sri Lanka hadde høyest andel sysselsatte med 70,4 prosent. Også gruppene fra Chile og Kroatia ligger høyt med andeler på henholdsvis 68,2 og 66,4 prosent. Flyktninger fra Somalia hadde lavest andel sysselsatte med 30,6 prosent. Dernest kom flyktninger fra Eritrea og Irak med henholdsvis 38,5 og 41,4 prosent sysselsatte.

Blant mannlige flyktninger var andelen sysselsatte 54,4 prosent og blant kvinner 46,7 prosent i 4. kvartal 2011, dvs. en differanse på 7,7 prosentpoeng i menns favør. I hele befolkningen var disse tallene respektive 71,7 og 66,4 prosent, dvs. en differanse på 5,3 prosentpoeng. I flyktninggruppene fra Afghanistan, Tyrkia, Irak og Somalia var kjønnsforskjellene i menns favør spesielt stor, på mellom 14 og 20 prosent¬poeng. På den annen side finner vi grupper som har mindre kjønnsulikhet enn befolkningen totalt. Dette gjelder flyktninger fra land som Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Iran, Etiopia, Eritrea og Vietnam.

Av de sysselsatte flyktningene hadde 64,6 prosent heltidsarbeid (her definert som en avtalt arbeidstid på 30 timer eller mer pr. uke), mens den tilsvarende andelen i den sysselsatte befolkningen totalt var på 72,4 prosent. Heltidsarbeid er mest utbredt i de flyktninggruppene der sysselsettingen i utgangspunktet er høyest.

Omtrent 21 300 av flyktningene i 4. kvartal 2011 var overføringsflyktninger. Denne gruppen velges årlig ut av norske utlendingsmyndigheter i samarbeid med FN ut fra en kvote på 1 200. Overføringsflyktningene utgjorde ca. 15 prosent av flyktningbefolkningen i alderen 15-74 år. De største gruppene hadde bakgrunn fra Iran, Vietnam, Irak, Myanmar og Afghanistan. Til sammen utgjør disse ca. 15 000 av overføringsflyktningene i alderen 15-74 år.

Andelen sysselsatte blant overføringsflyktninger var på 48,3 prosent, hvilket er 2,5 prosentpoeng under gjennomsnittet for flyktninger totalt. Blant de større gruppene av overføringsflyktninger var det dem fra Vietnam som hadde høyest sysselsetting med 61,6 prosent. Flyktninger fra Somalia og Eritrea hadde lavest sysselsetting blant overføringsflyktningene med andeler på henholdsvis 26,2 og 27,2 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2011

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8582-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8581-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt