Rapporter 2011/01

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009

I denne rapporten beskrives situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge pr. 4. kvartal 2009.

I denne rapporten beskrives situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge pr. 4. kvartal 2009. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) og med hele befolkningen.

En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Familiegjenforente til disse personene blir i denne rapporten også regnet som flyktninger. Datagrunnlaget gjør at vi må begrense oss til de som bosatte seg i Norge etter 1986.

I 4. kvartal 2009 var det i alt registrert 50 244 sysselsatte flyktninger (15 – 74 år) av dem som ble bosatt etter 1986. Det gir en sysselsettingsandel på 50,3 prosent. Siden 4. kvartal 2008 har denne andelen gått ned med 4,4 prosentpoeng. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 69,7 prosent og i innvandrergruppen totalt 61,7 prosent. Det var nedgang i sysselsettingen også i disse to populasjonene, på henholdsvis 1,9 og 2,5 prosentpoeng.

Flyktninger fra Chile hadde høyest andel sysselsatte med 70,4 prosent og lå dermed over nivået for hele befolkningen. Dernest kom de fra Sri Lanka og Kroatia på henholdsvis 69,2 og 67,3 prosent. Lavest andel sysselsatte hadde flyktninger fra Somalia med 32 prosent sysselsatte og de fra Irak med 42,6 prosent. Ulik botid i Norge er noe av bakgrunnen for disse store forskjellene i sysselsetting.

Blant mannlige flyktninger var andelen sysselsatte 53,7 prosent og blant kvinner, 46 prosent i 4. kvartal 2009. I hele befolkningen var disse tallene respektive 72,4 og 67 prosent. I flyktninggruppene fra Afghanistan, Somalia og Irak var forskjellen mellom menns og kvinners sysselsettingsandel spesielt stor. På den annen side forekommer det flyktninggrupper som er mer likestilte enn befolkningen totalt hva sysselsetting angår. Dette gjelder dem fra Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Iran, Chile, Vietnam og Kosovo.

I 4. kvartal 2009 var 6,1 prosent av flyktningbefolkningen registrert arbeidsledige (målt i prosent av flyktningbefolkningen 15 – 74 år). Dette var 1,1 prosentpoeng høyere enn 4. kvartal året før. I hele befolkningen var den registrerte ledigheten 1,9 prosent og blant innvandrere i alt 4,4 prosent (målt i prosent av de respektive befolkningsgruppene 15-74 år). Også i begge disse populasjonene var det en økning i den registrerte ledigheten (henholdsvis 0,6 og 1,3 prosentpoeng).

Flyktninger fra Somalia og Irak hadde høyest registrert ledighet med respektive 9,5 og 7,7 prosent. Lavest ledighet finner vi blant flyktninger fra Bosnia-Hercegovina og Sri Lanka med henholdsvis 3,6 og 4 prosent, som dermed ligger noe under gjennomsnittet for innvandrere i alt.

Når vi legger sammen andel registrerte arbeidsledige og de på arbeidsmarkedstiltak, får vi en såkalt bruttoledighet som viser 9,5 prosent blant flyktninger mot 6,4 prosent blant innvandrere i alt. I hele befolkningen lå denne andelen på 2,5 prosent. Det var flyktninger fra Somalia som hadde den høyeste andelen bruttoledige med 15,5 prosent. Dernest kom gruppene fra Irak og Afghanistan med henholdsvis 11,7 og 10,1 prosent. Lavest bruttoledighet finner vi blant dem fra Bosnia-Hercegovina og Sri Lanka med henholdsvis 4,5 og 5,3 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2011/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8026-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt