Rapporter 2010/02

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2008

I denne rapporten beskrives situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge pr. 4. kvartal 2008. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) og med hele befolkningen.

En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Familiegjenforente til disse personene blir i denne rapporten også regnet som flyktninger. Datagrunnlaget gjør at vi må begrense oss til de som bosatte seg i Norge etter 1986.

I 4. kvartal 2008 var det i alt registrert 51 000 sysselsatte flyktninger (15 – 74 år) av de som ble bosatt etter 1986. Siden 4. kvartal 2007 har antall sysselsatte flyktninger økt med ca. 3 400, noe som gir en økning i andelen sysselsatte på 0,8 prosentpoeng. I innvandrergruppen totalt var det en økning på 0,9 prosentpoeng i denne perioden, mens sysselsettingsandelen var uendret i hele befolkningen. Dette var en langt svakere økning for alle grupper sammenliknet med økningen fra 2006 til 2007.

Andelen sysselsatte blant flyktninger var i 4. kvartal 2008 på 54,7 prosent. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 71,6 prosent og i innvandrergruppen totalt, 64,2 prosent. Flyktninger fra Chile hadde høyest andel sysselsatte med 74,6 prosent og lå dermed over nivået i hele befolkningen. Dernest kom de fra Sri Lanka og Kroatia, begge grupper med en andel på litt over 70 prosent. Lavest andeler hadde flyktninger fra Somalia med 36 prosent sysselsatte og de fra Irak med 47,5 prosent. Ulik botid i Norge er noe av bakgrunnen for disse store forskjellene i sysselsetting.

Blant flyktninger var andelen sysselsatte blant menn 59,2 og blant kvinner 49 prosent i 4. kvartal 2008. I hele befolkningen var disse tallene respektive 74,5 og 68,5 prosent. I flyktninggruppene fra Afghanistan, Irak og Somalia var forskjellen mellom menns og kvinners sysselsettingsandel særlig stor. På den annen side forekommer det flyktninggrupper som er mer likestilte enn befolkningen totalt hva sysselsetting angår. Dette gjelder bl.a. de fra Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Iran, Etiopia, Vietnam og Chile.

I 4. kvartal 2008 var 5 prosent av flyktningbefolkningen registrert arbeidsledig (målt i prosent av befolkningen 15 – 74 år). Dette var 0,3 prosentpoeng høyere enn 4. kvartal året før. I hele befolkningen var den registrerte ledigheten 1,3 prosent (basert på befolkningen som nevner). Flyktninger fra Somalia og Irak hadde høyest registrert ledighet med respektive 8,3 og 6,1 prosent. Lavest ledighet finner vi blant flyktninger fra Bosnia-Hercegovina og Chile med henholdsvis 2,7 og 2,8 prosent, noe som også ligger under gjennomsnittet for innvandrergruppen totalt som var på 3,1 prosent.

Når vi legger sammen andel registrerte arbeidsledige og de på arbeidsmarkedstiltak, får vi en såkalt bruttoledighet som viser 7,9 prosent blant flyktninger mot 4,5 prosent blant innvandrere i alt. I hele befolkningen lå denne andelen på 1,7 prosent. Det var flyktninger fra Somalia som hadde den høyeste andelen bruttoledige med 13,4 prosent. Dernest kom gruppene fra Irak og Afghanistan med henholdsvis 9,5 og 8,5 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2008

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2010/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7756-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7755-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt