Rapporter 2008/53

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007

Bjørn Olsen

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007

I 4. kvartal 2007 var det i alt registrert 47 760 sysselsatte blant flyktninger (15-74 år) som som har ankommet etter 1986, noe som utgjør en andel på 54 prosent av denne gruppen. Siden 4. kvartal 2006 har antall sysselsatte flyktninger økt med 6 249 og andelen sysselsatte steget med 3,5 prosentpoeng. I hele befolkningen lå andelen sysselsatte på 71,6 prosent i 4. kvartal 2007 og i hele innvandrergruppen på 63,3 prosent.

Ser vi på de mest yrkesaktive aldersgruppene, var det blant de mellom 25 og 39 år en sysselsetting på 83,4 prosent i hele befolkningen, mens den blant flyktninger lå på 59,3 prosent, m.a.o. en differanse på 24 prosentpoeng. Mye av den samme diffe-ransen finner vi også i aldersgruppen mellom 40 og 54 år.

Flyktninger fra Chile hadde høyest andel sysselsatte med 73,2 prosent. Dernest kom de fra Kroatia og Sri Lanka, begge grupper med en andel på 70,5 prosent. Disse tre gruppene lå med andre ord på nivå med hele befolkningen. Lavest andeler hadde flyktninger fra Somalia med 35,7 prosent sysselsatte. Ulik botid i Norge er noe av bakgrunnen for disse forskjellene i sysselsetting.

Blant flyktninger totalt hadde menn en sysselsetting på 59 prosent og kvinner 47,6 i 4. kvartal 2007. I hele befolkningen var disse tallene respektive 74,8 og 68,4 prosent.

Vi finner betydelig kjønnsulikhet i menns favør blant flyktninger fra Afghanistan, Irak og Somalia. I førstnevnte gruppe hadde menn et dobbelt så høyt sysselset-tingsnivå som kvinnene. På den annen side forekommer det flyktninggrupper med mindre kjønsforskjell enn i hele befolkningen. Dette gjelder bla. de fra Bosnia-Hercegovina, Iran, Etiopia, Vietnam, Kosovo og Chile.

De fylkesvise tallene viser høyest sysselsettingsprosent blant flyktninger bosatt i Finnmark og Rogaland på henholdsvis 62,7 og 62 prosent. Nord-Trøndelag hadde det lavest nivået med 42,8 prosent.

I 4. kvartal 2007 var i alt 4 099 flyktninger registrert som helt arbeidsledige, noe som tilsvarer en ledighetsprosent på 4,7 målt i prosent av befolkningen 16-74 år. Dette var 1,5 prosentpoeng lavere enn 4. kvartal året før. I hele befolkningen var den registrerte ledigheten 1,1 prosent. Flyktninger fra Somalia og Irak hadde høyest registrert ledig-het med respektive 8,2 og 6,2 prosent. Lavest ledighet finner vi blant flyktninger fra Bosnia-Hercegovina og Chile med henholdsvis 2,8 og 3,0 prosent.

I alt 2 555 flyktninger var registrert som deltakere på ordinære arbeidsmarkedstil-tak i 4. kvartal 2007. Disse utgjorde 53 prosent av alle deltakere som var innvand-rere. Målt i prosent av befolkningen i de respektive gruppene 16 – 74 år, hadde flyktninger en andel deltakere på 2,9 mot 1,4 prosent blant innvandrere i alt. I be-folkningen totalt var deltakerandelen på 0,3 prosent. Vi finner høyest andel delta-kere på arbeidsmarkedstiltak blant flyktninger fra Somalia og Afghanistan med henholdsvis 5,2 og 4,7 prosent i 4. kvartal 2007.

Når vi legger sammen andel arbeidsledige og de på tiltak, får vi en såkalt bruttole-dighet som viser 7,6 prosent blant flyktninger mot 4,2 prosent blant innvandrere i alt. I hele befolkningen lå denne andelen på 1,4 prosent. Det var flyktninger fra Somalia som hadde den høyeste andelen bruttoledige med 13,4 prosent. Dernest kom gruppene fra Irak og Afghanistan med henholdsvis 9,8 og 9,2 prosent.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Arbeids- og inkluderings-departementet.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2008/53

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7496-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt