Rapporter 2007/51

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2006

I alt 41 511 flyktninger bosatt etter 1986 var registrert som sysselsatte i 4. kvartal 2006. Disse utgjorde 50,5 prosent av alle flyktninger som bosatte seg etter 1986. Siden 4. kvartal året før har antall sysselsatte i denne gruppen økt med 5 100 og andelen sysselsatte steget med 3,9 prosentpoeng, noe som må anses som en sterk vekst. I hele befolkningen lå sysselsettingen på 70 prosent i 4. kvartal 2006 og blant innvandrere på 60,1 prosent.

Flyktninger fra Chile hadde høyest andel sysselsatte med 70,2 prosent. Dernest kom de fra Sri Lanka og Kroatia, begge grupper med en andel litt over 68 prosent. Flyktninger fra Somalia og Afghanistan var blant de større gruppene med lavest andeler sysselsatte, henholdsvis 32,5 og 42,4 prosent.

Blant flyktninger totalt hadde menn en sysselsetting på 55,4 prosent og kvinner 44,2 i 4. kvartal 2006. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,3 og 66,6 prosent.

Ser vi på kjønnsforskjellene i sysselsettingen mellom landgruppene, finner vi kun moderate forskjeller blant flyktninger fra Chile, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Vietnam og Iran. De desidert største kjønnsforskjellene finner vi blant flyktninger fra Afghanistan, Irak og Somalia. I disse gruppene hadde mennene omtrent dobbel så høy andel sysselsatte som kvinnene.

Det var høyest sysselsettingnivå blant flyktninger i Akershus og Sogn og Fjordane med en andel på nesten 56 prosent i begge fylker i 4. kvartal 2006. Møre og Romsdal befant seg også i dette høye sjiktet med 55 prosent sysselsatte flyktninger.

Hotell- og restaurantvirksomhet er en næringsgruppe der flyktninger er overrepresentert i forhold til alle sysselsatte. Vi finner 9,8 prosent av de sysselsatte flyktningene i denne næringen kontra 3,2 prosent for sysselsatte totalt. I næringsgruppen rengjøringsvirksomhet er denne overrepresentasjonen enda større. 0,8 prosent av alle sysselsatte jobbet her, mens de sysselsatte flyktningene hadde en andel på 7 prosent, dvs. en andel som er nesten 9 ganger så høy.

I 4. kvartal 2006 var i alt 4 974 flyktninger registrert som helt arbeidsledige, noe som tilsvarer en ledighetsprosent på 6,2 (målt i prosent av befolkningen 16-74 år). Dette var 1,9 prosentpoeng lavere enn 4. kvartal året før. I hele befolkningen var den registrerte ledigheten 1,5 prosent. Flyktninger fra Somalia og Irak hadde høyest registrert ledighet med respektive 9,3 og 8,3 prosent. Lavest ledighet finner vi blant flyktninger fra Chile og Vietnam med henholdsvis 4,1 og 4,5 prosent.

I alt 2 355 flyktninger var registrert som deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 2006. Disse utgjorde halvparten av alle deltakere som var innvandrere. Målt i prosent av befolkningen i de respektive gruppene 16 – 74 år, hadde flyktninger en andel deltakere på 2,9 kontra 1,5 prosent blant innvandrere i alt. I befolkningen totalt var deltakerandelen på 0,4 prosent. Vi finner høyest andel deltakere på arbeidsmarkedstiltak blant flyktninger fra Afghanistan og Somalia med henholdsvis 5,1 og 4,5 prosent i 4. kvartal 2006.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2006

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2007/51

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7300-1

ISBN (trykt)

9788253772998

ISSN

0806-2056

Antall sider

28

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt