Rapporter 2007/04

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2005

I alt 36 305 flyktninger bosatt etter 1986 var registrert som sysselsatte i 4. kvartal 2005. Disse utgjorde 47 prosent av flyktninger totalt bosatte etter 1986. Denne andelen var 0,8 prosentpoeng høyere enn 4. kvartal året før. I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,4 prosent i 4. kvartal 2005 og blant innvandrere, 57,5 prosent. I sistnevnte gruppe var økningen på 0,9 prosentpoeng.

Av de 47 prosent sysselsatte flyktningene utgjorde selvstendig næringsdrivende 2,1 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5 prosent og blant innvandrere totalt, 4 prosent.

Flyktninger fra Chile hadde høyest andel sysselsatte med 66,7 prosent. Flyktninger fra Kroatia og Sri Lanka lå også tett opp til dette nivået med litt over 65 prosent sysselsatte i hver gruppe. Dernest kom flyktninger fra Bosnia- Hercegovina og Vietnam med respektive 62 og 59 prosent sysselsatte. Lavest andeler hadde flyktninger fra Somalia og Afghanistan med henholdsvis 28,5 og 34 prosent sysselsatte. Botid i Norge forklarer i stor grad disse forskjellene i sysselsetting.

Blant flyktninger totalt hadde menn en sysselsetting på 51,1 og kvinner 41,6 prosent i 4. kvartal 2005. I hele befolkningen var disse tallene respektive 72,6 og 66,0 prosent.

Det var høyest sysselsetting blant flyktninger i Akershus og Sogn og Fjordane med en andel på rundt 53 prosent i begge fylker i 4. kvartal 2005. Men også andre fylker lå tett opptil dette nivået som for eksempel Finnmark, Rogaland og Møre og Romsdal med andeler litt i overkant av 50 prosent. Lavest andel sysselsatte hadde flyktninger bosatt i Nord-Trøndelag med 33 prosent.

Hotell- og restaurantvirksomhet er en av de næringsgruppene der flyktninger er overrepresentert i forhold til alle sysselsatte. 10 prosent av de sysselsatte flyktningene jobbet i denne næringen kontra 3,3prosent blant sysselsatte totalt. I næringsgruppen rengjøringsvirksomhet er denne overrepresentasjonen enda større. 0,8 prosent av alle sysselsatte jobber innenfor denne næringsgruppen, mens de sysselsatte flyktningene hadde en andel på 7 prosent.

Flyktningene hadde en registrert ledighet på 8 prosent (i prosent av befolkningen 16 - 74 år) som lå nesten 3 prosentpoeng over den registrerte ledigheten for innvandrere totalt i 4. kvartal 2005. I hele befolkningen var den registrerte ledigheten 2,2 prosent. Ledigheten for flyktninger gikk ned med 0,8 prosentpoeng fra 4. kvartal 2004. Flyktninger fra Somalia og Irak hadde høyest registrert ledighet i 4. kv. 2005 med ca. 11 prosent i hver gruppe. Lavest registrert ledighet finner vi blant flyktninger fra Chile og Iran med henholdsvis 6,3 og 6,6 prosent.

Målt i prosent av befolkningen hadde flyktninger en andel deltakere på arbeidsmarkedstiltak på 2,5 prosent kontra 1 prosent blant innvandrere i alt. I hele befolkningen var deltakerandelen på 0,4 prosent. Flyktninger fra Afghanistan hadde høyest andel deltakere med 4,4 prosent. Det har vært en nedgang på 1,3 prosentpoeng i andelen deltakere på arbeidsmarkedstiltak blant flyktninger siste år.

Flyktninger hadde høyere bruttoledighet (registrert ledige pluss deltakere på tiltak) enn innvandrergruppen totalt på 10,5 kontra 6,6 prosent. I hele befolkningen lå bruttoledigheten på 2,6 prosent. Det var flyktninger fra Somalia og Irak som hadde de høyeste andelene bruttoledighet med rundt 14 prosent i hver gruppe. Lavest bruttoledighet finner vi blant de fra Chile og Bosnia-Hercegovina, begge grupper på ca. 7 prosent.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2005

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2007/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7132-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt