Rapporter 2005/39

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2004

I alt 33 650 flyktninger bosatt etter 1986 var registrert som sysselsatte i 4. kvartal 2004. Disse utgjorde 46,5 prosent av flyktninger totalt som bosatte seg etter 1986, en andel omtent på nivå med 4. kvartal året før. I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,3 prosent i 4. kvartal 2004 og blant innvandrere 56,6 prosent. Det har ikke vært nevneverdig endring i noen av disse sysselsettingstallene det siste året.

Av de 46,5 prosent sysselsatte flyktningene utgjorde selvstendig næringsdrivende 2,0 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5,0 prosent og blant innvandrere totalt, 3,8 prosent.

Flyktninger fra Chile og Kroatia hadde de høyeste andelene sysselsatte, begge grupper med nesten 65 prosent sysselsatte . Flyktninger fra Sri Lanka og Bosnia-Hercegovina lå også på et høyt nivå med respektive 64 og 60 prosent sysselsatte. Lavest andeler hadde flyktninger fra Somalia og Afghanistan med henholdsvis 27,6 og 28,4 prosent sysselsatte.

Blant flyktninger totalt hadde menn en sysselsetting på 50,1 prosent og kvinner 41,8 i 4. kvartal 2004. I hele befolkningen var disse tallene respektive 72,5 og 66,0 prosent og blant innvandrere i alt henholdvis 61,1 og 52,2 prosent.

Det var høyest sysselsettingsprosent i Akershus med en andel på 53,4 prosent i 4. kvartal 2004. Men også andre fylker lå tett opptil dette nivået som for eksempel Sogn og Fjordane og Finnmark, som hver hadde en andel sysselsatte flyktninger på 51 prosent. Lavest andel sysselsatte hadde flyktninger bosatt i Nord-Trøndelag med 32 prosent.

Hotell- og restaurantvirksomhet er en av de næringsgruppene der flyktninger har en tendens til overrepresentasjon i forhold til hele den yrkesaktive befolkningen. I alt var 10,5 prosent av de yrkesaktive flyktningene sysselsatt i denne næringen kontra 3,3 prosent blant sysselsatte totalt. I næringsgruppen rengjøringsvirksomhet er denne overrepresentasjonen enda større. Vi finner 0,8 prosent av alle sysselsatte innenfor denne næringsgruppen, mens de sysselsatte flyktningene hadde en andel på 6,7 prosent.

Flyktningene hadde en registrert ledighet på 8,8 prosent (i prosent av befolkningen 16 - 74 år) som lå 3 prosentpoeng over den registrerte ledigheten for innvandrere totalt i 4. kvartal 2004. I hele befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,5 prosent. Ledigheten for flyktninger gikk ned med 0,7 prosentpoeng fra 4. kvartal 2003. Flyktninger fra Somalia og Irak hadde høyest registrert ledighet i 4. kv. 2004 på ca. 11 prosent i begge grupper.

Målt i prosent av befolkningen hadde flyktninger en andel deltakere på arbeidsmarkedstiltak på 3,8 prosent kontra 2,1 prosent blant innvandrere i alt. I hele befolkningen var deltakerandelen på 0,6 prosent. Flyktninger fra Afghanistan hadde høyest andel deltakere med 7,2 prosent.

Flyktninger hadde høyere bruttoledighet (registrert ledige pluss deltakere på tiltak) enn innvandrergruppen totalt, 12,6 kontra 7,9 prosent. I hele befolkningen lå bruttoledigheten på 3,1 prosent. Det var flyktninger fra Somalia og Irak som hadde de høyeste andelene bruttoledighet med henholdsvis 16,6 og 16,2 prosent. Lavest bruttoledighet finner vi blant de fra Chile og Bosnia-Hercegovina med respektive 8,5 og 9,0 prosent.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2004

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2005/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6906-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt