Rapporter 2005/04

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2003

I alt 29 600 flyktninger (Av de bosatt etter 1986) var registrert som sysselsatte i 4. kvartal 2003. Disse utgjorde 45,0 prosent av flyktninger i alt, noe som var en nedgang på 3,2 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 69,4 prosent, og her har det vært en nedgang på 0,7 prosentpoeng.

Av de 45 prosent sysselsatte flyktningene utgjorde selvstendig næringsdrivende 2,0 prosentpoeng.

Flyktninger fra Chile og Sri Lanka hadde de høyeste andelene sysselsatte med henholdsvis 63,4 og 62,1 prosent. Lavest andeler hadde flyktninger fra Afghanistan og Somalia med henholdsvis 25,4 og 26,1 prosent.

Blant flyktninger totalt hadde menn en sysselsetting på 48,3 prosent og kvinner 40,8. I hele befolkningen var disse tallene respektive 72,6 og 66,2 prosent.

Finnmark og Sogn og Fjordane hadde høyest sysselsettingsprosent blant flyktninger, begge med ca. 54 prosent tett etterfulgt av Akershus med en andel sysselsatte flyktninger på 53 prosent. Lavest andel sysselsatte hadde flyktninger bosatt i Nord-Trøndelag med 29,5 prosent.

Hotell- og restaurantvirksomhet er en av de næringsgruppene der flyktninger har en tendens til overrepresentasjon i forhold til hele den yrkesaktive befolkningen. I alt var 10,5 prosent av de yrkesaktive flyktningene sysselsatt i denne næringen kontra 3,4 prosent for sysselsatte totalt. I næringsgruppen rengjøringsvirksomhet er denne overrepresentasjonen enda større. Vi finner 0,8 prosent av alle sysselsatte innenfor denne næringsgruppen, mens de sysselsatte flyktningene hadde en andel på 7,2 prosent.

Flyktningene hadde en registrert ledighet på 9,5 prosent (i prosent av befolkningen 16 - 74 år) som lå 3,5 prosentpoeng over den registrerte ledigheten for innvandrere totalt i 4. kvartal 2003. I hele befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,7 prosent. Ledigheten for flyktninger gikk opp med 0,6 prosentpoeng fra 4. kvartal 2002.

Flyktninger fra Somalia hadde høyest registrert ledighet med 12,0 prosent (i prosent av befolkningen 16 - 74 år) tett etterfulgt av de fra Sri Lanka og Vietnam med en ledighet som var like i underkant av 12 prosent. Lavest registrert ledighet finner vi blant afghanske flyktninger med 5,4 prosent i 4. kvartal 2003.

Målt i prosent av befolkningen hadde flyktninger en andel deltakere på arbeidsmarkedstiltak på 4,6 prosent kontra 2,4 prosent blant førstegenerasjonsinnvandrere i alt. I hele befolkningen var deltakerandelen på 0,6 prosent. Flyktninger fra Afghanistan hadde høyest andel deltakere med 8 prosent.

Flyktninger hadde høyere bruttoledighet (registrert ledige pluss deltakere på tiltak) enn innvandrergruppen totalt, 14,1 kontra 8,4 prosent. I hele befolkningen lå bruttoledigheten på 3,3 prosent. Det var flyktninger fra Somalia og Irak som hadde de høyeste andelene bruttoledighet med henholdsvis 19,0 og 17,8 prosent. Lavest bruttoledighet finner vi blant de fra Bosnia-Hercegovina og Chile med respektive 10,4 og 10,9 prosent.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2003

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2005/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6725-0

ISBN (trykt)

82-537-2724-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt