Rapporter 2004/17

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2002

I alt 29 299 flyktninger (Av de bosatt etter 1986) var registrert som sysselsatte i 4. kvartal 2002. Disse utgjorde 48,2 prosent av flyktninger i alt, noe som var en nedgang på 1,9 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 70,1 prosent, og her har det vært en nedgang på 0,8 prosentpoeng.

Av de 48,2 prosent sysselsatte flyktningene utgjorde selvstendig næringsdrivende 1,8 prosentpoeng.

Flyktninger fra Chile og Sri Lanka hadde de høyeste andelene sysselsatte med henholdsvis 66,6 og 65,2 prosent. Lavest andeler hadde flyktninger fra Afghanistan og Somalia med henholdsvis 26,1 og 30,1 prosent.

Blant flyktninger totalt hadde menn en sysselsetting på 52,4 prosent og kvinner 42,7. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,5 og 66,5 prosent.

Sogn og Fjordane hadde høyest sysselsettingsprosent blant flyktninger med 59,6 prosent Dernest kom Akershus med en andel sysselsatte flyktninger på 56,2 prosent. Lavest andel sysselsatte hadde flyktninger bosatt i Nord-Trøndelag med 33,7 prosent

Hotell- og restaurantvirksomhet er en næringsgruppe der flyktninger har en tendens til overrepresentasjon i forhold til hele yrkesbefolkningen. I alt var 10,7 prosent av de yrkesaktive flyktningene sysselsatt i denne næringen kontra 3,4 prosent for sysselsatte totalt I næringsgruppen rengjøringsvirksomhet er denne overrepresentasjonen enda større. Vi finner 0,9 prosent av alle sysselsatte innenfor denne næringsgruppen, mens de sysselsatte flyktningene hadde en andel på 7,7 prosent.

Flyktningene hadde en registrert ledighet på 8,9 prosent (i prosent av befolkningen 16 - 74 år) som bare var et par desimaler høyere enn ledighetsprosenten for innvandrere totalt i 4. kvartal 2002. I hele befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,4 prosent.

Flyktninger fra Sri Lanka hadde høyest registrert ledighet med 12,1 prosent (i prosent av befolkningen 16 - 74 år). Dernest kom de fra Somalia med en ledighet på 11,2 prosent. Lavest registrert ledighet finner vi blant afghanske flyktninger med 4,2 prosent i 4. kvartal 2002.

Målt i prosent av befolkningen hadde flyktninger en andel deltakere på arbeidsmarkedstiltak på 3,5 prosent kontra 1,8 prosent blant førstegenerasjonsinnvandrere i alt. I hele befolkningen var deltakerandelen på 0,4 prosent.

Flyktninger hadde en noe høyere bruttoledighet (registrert ledige pluss deltakere på tiltak) enn innvandrergruppen totalt, 12,4 kontra 10,4 prosent. Dette skyldes først og fremst den høyere andelen på arbeidsmarkedstiltak blant flyktninger. I hele befolkningen lå bruttoledigheten på 2,8 prosent.

Det var flyktninger fra Somalia og Irak som hadde de høyeste andelene bruttoledighet med henholdsvis 16,3 og 15,4 prosent

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2002

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2004/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6649-1

ISBN (trykt)

82-537-6648-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

29

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt