Notater 2001/68

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2000

Rundt 1000 flere flyktninger* var i jobb ved utgangen av november 2000 enn ved samme tidspunkt året før. I samme periode økte tallet på registrerte helt arbeidsledige flyktninger med 477 personer, mens antallet tiltaksdeltakere økte med 666.

I 4. kvartal 2000 hadde 39,9 prosent av alle flyktninger i alderen 16-74 år et arbeidstakerforhold, mot 42,4 prosent året før, en nedgang på 2,7 prosentpoeng. Sterkest vekst i sysselsettingen blant de største flyktninggruppene hadde flyktningene fra Jugoslavia. Den største nedgangen hadde flyktningene fra Sri Lanka.

Andelen flyktninger i arbeid varierer betydelig med landbakgrunn. Høyest yrkesdeltakelse har flyktninger fra Sri Lanka og Chile. Disse to gruppene har en arbeidstakerprosent på nivå med den for hele befolkningen samlet. Lavest andel i arbeid finner vi blant irakiske og somaliske flyktninger. Som for de norskfødte, er arbeidstakerprosenten for flyktningene høyere blant menn enn kvinner. Denne kjønnsforskjellen er mer markant blant flyktninger enn for totalbefolkningen, men har utjevnet seg betydelig i løpet av de siste årene. I 2000 hadde 42,5 prosent av de mannlige og 36,4 prosent av de kvinnelige flyktningene et arbeidstakerforhold. Den største kjønnsforskjellen i sysselsettingsnivå er det blant flyktninger fra Somalia og Irak, mens forskjellen var minst blant flyktningene fra Iran og Vietnam.

Botid og bosettingstidspunkt er, ved siden av den generelle konjunktursituasjonen, svært viktig for nivået på sysselsettingen blant flyktninger (og innvandrere generelt). Det ser ut til at nyankomne flyktningkull i siste halvdel av 1990 årene har raskere fått tatt del i arbeidslivet.

De fleste av landets fylker hadde en liten nedgang i arbeidstakerprosenten blant flyktninger. Flyktninger bosatt i Finmark og Vestfold hadde størst nedgang i arbeidstakerprosenten. Yrkesdeltakelsen blant flyktninger var høyest i Sogn og Fjordane og Akershus, mens den er lavest i Nordland og Nord-Trøndelag.

De fleste flyktninggrupper har et betraktelig høyere ledighets- og tiltaksnivå enn totalbefolkningen. Per 4. kvartal 2000 var 12,9 prosent av flyktningene registeret enten som helt ledig eller på arbeidsmarkedstiltak. Den høyeste bruttoledigheten (ledige + tiltak) finnes blant irakiske flyktninger, mens den er lavest blant de som kommer fra Chile.

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2000

Ansvarlig

Bjørn Mathisen

Serie og -nummer

Notater 2001/68

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt