Rapporter 2012/13

Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning

Enslige mindreårige flyktninger er personer under 18 år, uten medfølgende foreldre, som har søkt asyl og som siden har fått opphold i Norge på dette grunnlaget. Antallet som har søkt asyl i Norge som enslige mindreårige har variert mye over de siste årene. I 1996 var det færre enn 100 personer, mens i 2009 søkte hele 2 500 enslige mindreårige asyl i Norge. Av de rundt 9 000 som har søkt asyl som enslige mindreårige i perioden 1996-2009 har i overkant av 3 000 blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger.

Flest fra Asia, og særlig Afghanistan

Blant de enslige mindreårige flyktningene som har blitt bosatt i Norge fra midten av 1990- og utover 2000-tallet har nær seks av ti bakgrunn fra Asia, mens nær fire av ti har bakgrunn fra Afrika. Det har kommet flest fra Afghanistan, fulgt av Somalia, Irak, Sri Lanka og Etiopia. Bosatte fra disse fem landene utgjør hele 85 prosent av alle enslige mindreårige flyktninger bosatt i Norge.

Klar overvekt av gutter

Det er en klar overvekt av gutter blant de enslige mindreårige. I gruppen som ble bosatt i årene 1996-2009 var nær åtte av ti gutter. Blant enslige mindreårige fra Afghanistan var 98 prosent gutter, mens det var 97 prosent gutter fra Irak. Andre land har en likere kjønnsfordeling; fra Somalia var seks av ti gutter, mens fra Etiopia og Eritrea har det vært en liten overvekt av jenter.

Halvparten var 16 år eller yngre ved bosetting

Vel halvparten av de enslige mindreårige som ble bosatt i perioden 1996-2010 var 16 år eller yngre ved bosetting, mens 15 prosent av de enslige mindreårige flyktningene var 18 år eller eldre da de ble bosatt i Norge.

Nær to av tre enslige mindreårige flyktninger er aktive (i arbeid eller under utdanning)

64 prosent, eller nær to av tre, av de enslige mindreårige var i arbeid eller utdanning ved utgangen av 2009. Dette er en god del lavere enn det vi finner i befolkningen i alt (85 prosent) og det er også vesentlig lavere enn andelen aktive blant norskfødte med innvandrerforeldre i samme aldersgruppe (83 prosent). Andelen aktive er på samme nivå som det vi finner for flyktninger ellers i samme aldersgruppe, men lavere enn for flyktninger som har ankommet som barn sammen med sine foreldre. Denne gruppen har en aktivitetsstatus som ligger nærere opp til norskfødte med innvandrerforeldre.

Aktivitetsnivået øker med alder og botid...

Aktivitetsnivået, og særlig sysselsetting øker med økende alder. Blant enslige mindreårige over 23 år er forskjellene opp til befolkningen ellers betydelig redusert. Blant de yngste (under 23 år) var det en forskjell på 30 prosentpoeng, blant de eldste (over 23 år) har denne forskjellen sunket til 15 prosentpoeng. Om vi bare ser på gruppen enslige mindreårige som har to års botid eller mer finner vi en gjennomsnittlig aktivitetsrate på 70 prosent. Det er en andel som er nær på samme nivå som flyktninger som har kommet som barn og har innvandret sammen med sine foreldre.

 ..og varierer mye med landbakgrunn

Det er store forskjeller i aktivitetsnivået etter landbakgrunn. Enslige mindreårige fra Sri Lanka har en høyere sysselsetting - og en aktivitetsrate på samme nivå - som det vi finner i befolkningen i alt i samme aldersgruppe. Også enslige mindreårige fra Etiopia har et høyt sysselsettingsnivå, omtrent på samme nivå som befolkningen i alt i samme aldersintervall. Lavest sysselsetting finner vi blant de enslige mindreårige fra Russland og fra Somalia, fra disse landene er under 40 prosent sysselsatte.

Om publikasjonen

Tittel

Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning

Ansvarlige

Vebjørn Aalandslid, Anette Walstad Enes

Serie og -nummer

Rapporter 2012/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8348-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8347-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt