Rapporter 2015/14

Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet

88 000 personer var arbeidsledige i 4. kvartal 2013, ifølge Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Bevegelsene inn og ut av sysselsetting fra samme kvartal i 2012 var store, men bare 19.000 personer var arbeidsledig begge årene.

88 000 personer var arbeidsledige i 4. kvartal 2013, ifølge Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Bevegelsene inn og ut av sysselsetting fra samme kvartal i 2012 var store, men bare 19.000 personer var arbeidsledig begge årene.

Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en intervjuundersøkelse blant et utvalg personer. Hver person deltar i AKU i åtte påfølgende kvartaler. Det gir derfor grunnlag for å måle strømmer når det gjelder påfølgende kvartal og samme kvartal året etter.

Denne rapporten kartlegger utviklingen i arbeidskraftsstrømmer mellom sysselsetting, arbeidsledighet og utenfor arbeidsstyrken for perioden 4. kvartal 1988 til 4. kvartal 2013. Resultatene er basert på AKU, men vi sammenligner også med tall fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

Formålet med rapporten er å se på hvilket bilde man får av utviklingen på arbeidsmarkedet når man ser på strømmer mellom å være sysselsatt, arbeidsledig eller utenfor arbeidsstyrken. Det vil si at vi følger enkeltpersoners forhold til arbeidsmarkedet over tid, også kalt bruttostrømmer.

Store bevegelser inn og ut av sysselsetting

I 4. kvartal 2013 var tallet på arbeidsledige 88 000 personer, ifølge AKU. Samtidig viste AKU en tilgang på 56.000 ledige personer og en avgang på 60 000 fra året før, mens bare 19 000 personer var arbeidsledige begge årene.

Bevegelsene inn og ut av sysselsetting var også store. Tilgangen var på 179 000, mens avgangen lå på 171 000 fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. Men av de 2 619 000 sysselsatte per 4. kvartal 2013, var den klart største massen sysselsatt i begge årene.

Registertall: 30 000 flere sysselsatte

Registertall er en totaltelling og fanger opp endringer i befolkningen, hvilket betyr at vi får konsistens mellom endringer i nivåtall og strømningstall.

Når vi ser på registertall for sysselsatte, viste de en vekst på 30 000 personer fra november 2012 til november 2013. Av dette kom 18 000 fra endringer i befolkningen mellom 2012 og 2013, mens 12 000 kom fra økt sysselsetting blant personer som var med i begge årene.

Isolert sett er registertall en bedre datakilde for å lage strømningstall enn AKU. Registrene måler imidlertid ikke arbeidsledighet helt i tråd med internasjonale anbefalinger.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet

Ansvarlig

Ingvild Johansen

Serie og -nummer

Rapporter 2015/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9123-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9122-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt