Samfunnsspeilet, 1996/1

Arbeidstid og arbeidstidsønsker blant foreldre

Publisert:

På 1980-tallet fikk flere fedre lang arbeidstid. Denne utviklingen har nå snudd. Færre fedre hadde lange arbeidsuker i 1995 enn i 1991. Blant mødre har det vært en forskyvning mot mer heltidsarbeid i perioden. Mødre bruker mindre tid til husarbeid nå enn i 1991. Denne nedgangen er møtt av en viss økning blant fedre. Levekårsundersøkelsene tyder ikke på at foreldre har fått mer pressede tidsbudsjetter på 1990-tallet. Derimot ser vi tegn til likere tidsbruk blant mødre og fedre både hva yrkes- og husarbeid angår.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.1 MB)

Kontakt