Rapporter 2012/18

Dokumentasjon av beregninger med LÆRERMOD 2012

Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035

LÆRERMOD er et planleggingsverktøy som benyttes til framskrivninger av tilbud av og etterspørsel etter undervisningspersonell. Etter at modellen ble etablert i 1998 har Statistisk sentralbyrå hatt ansvar for oppdatering og videreutvikling. Oppdaterte framskrivinger har blitt utført om lag hvert tredje år. Den forrige oppdateringen ble gjennomført i 2008, og de viktigste resultatene ble gjengitt i St. meld nr. 11 (2008- 2009).

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med LÆRERMOD 2012

Ansvarlige

Kristian Roksvaag, Inger Texmon

Serie og -nummer

Rapporter 2012/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Grunnskoler, Sysselsetting, Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8412-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8411-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt