Utdanningsnivå og innvandrerbakgrunn blant lønnstakerhusholdninger, uten og med lavinntekt (EU-skala 60 prosent). 2017

Tilbake til artikkelen

Utdanningsnivå og innvandrerbakgrunn blant lønnstakerhusholdninger, uten og med lavinntekt (EU-skala 60 prosent). 20171
  Aleneboende under 45 år Par uten barn, eldste person under 45 år Par med barn, yngste barn 0-6 år Enslig forsørger med barn 0-17 år
  Ikke lavinntekt Lavinntekt Ikke lavinntekt Lavinntekt Ikke lavinntekt Lavinntekt Ikke lavinntekt Lavinntekt
1Husholdninger der hovedinntektstaker har hatt yrkesinntekt, der lønn er største inntekt, på minst 2G i løpet av året og var registret med arbeidsforhold i november samme år. Husholdninger der hovedinntektstaker er student, er ikke inkludert.
Antall lønnstakerhusholdningeri alt 205 226 20 232 92 624 4 660 209 790 12 329 66 726 8 376
                 
Hovedinntektstakers høyeste utdanningsnivå (prosent)                
Ingen/uoppgitt 10 14 7 13 4 20 2 7
Grunnskole 14 22 10 21 9 26 11 27
Videregående skole 34 31 34 30 36 29 38 43
Høyere utdanning, kort 27 26 28 25 30 17 37 19
Høyere utdanning, lang og forskerutdanning 15 7 21 10 21 8 12 4
                 
Hovedinntektstakers innvandrerbakgrunn (prosent)                
Den øvrige befolkningen 74 67 80 67 81 36 87 71
Innvandrere i alt 24 31 18 31 18 62 12 28
Herav:                
Norden, EU-land i Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 5 5 5 5 5 5 3 3
Øst-Europa 12 14 8 15 7 25 4 9
Afrika, Asia og Latin-Amerika 7 12 5 12 7 33 6 16
Norskfødte med innvandrerforeldre 1 2 1 2 1 2 0 1

Kontakt