[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1999

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, november/desember 1998:

Tyngre for eksportnæringene


Samlet omsetning for industri og bergverksdrift var på 82 milliarder kroner i november/desember 1998, en økning på 2,3 prosent fra samme periode i 1997. Industrien omsatte for 455 milliarder kroner i hele 1998, mot 428 milliarder året før. Eksportrettede næringer opplevde redusert omsetning i november/desember 1998, sammenlignet med samme periode i 1997. Spesielt verdien av olje- og gassomsetningen falt sterkt.

Treforedlings-, aluminiums- og den kjemiske råvareindustrien fikk en tilbakegang i omsetningen i november/desember 1998, sammenlignet med samme tidsrom året før. Reduksjonen skyldes til dels lavere priser i internasjonale råvaremarkeder i 1998 enn året før. Spotprisen på aluminium falt med nesten 30 prosent i samme tidsrom. Omsetningen i den sterkt eksportorienterte næringen fisk og fiskevarer økte med drøyt 5 prosent. Fjoråret sett under ett økte verdien av omsetningen i treforedlingsindustrien med 6 prosent, og i den kjemiske råvareindustrien med 12 prosent. Dette tilsvarer en vekst på 1,1 og 2,2 milliarder kroner.

Hjemmemarkedet

Sluttføringen av enkelte store offshoreprosjekter ga høy omsetning hos tunge aktører i verkstedindustrien. Maskinindustrien økte sin omsetning med hele 28 prosent i de to siste månedene i 1998, sammenlignet med tilsvarende periode i 1997. Elektroteknisk og optisk industri hadde en omsetningsvekst på 15 prosent. Om man ser på omsetningsverdien ble 1998 et godt år for disse to næringene, med en økning på henholdsvis 16 og 13 prosent. Dette tilsvarer en vekst på 5 og 3,8 milliarder kroner. Omsetningen økte også i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, der spesielt kjøtt- og kjøttvareindustrien hadde stor oppgang. Grafisk industri og forlagsvirksomhet opplevde også gode omsetningstall i 1998.

Petroleumsutvinning og kraftforsyning

Energivareprodusentene omsatte for 38 milliarder kroner i november/desember 1998, en reduksjon på 23 prosent i forhold til samme periode i 1997. Omsetningen i olje- og gassutvinningsnæringen sank med 30 prosent. Prisen på råolje (Brent Blend) var om lag 40 prosent lavere i de to siste månedene i 1997 i forhold til samme periode i 1998, noe som har hatt stor betydning for omsetningsnedgangen. Omsetningen i olje- og gassutvinningssektoren var knapt 18 prosent lavere i hele 1998 enn året før. For produsentene av elektrisitet sank den med 13 prosent i samme tidsrom.

Om statistikken

I statistikken anvendes manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen, vil resultater for de siste terminene være foreløpige. Se Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for blant annet detaljhandelen og bygg og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Olje- og gass-utvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, november/desember 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pal.Bakken@ssb.no, tlf. 21 09 47 46.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 20, 1999 [an error occurred while processing this directive]