[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999 Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk. Ansatte i private helse- og sosialtjenester, per 1. september 1998:

Månedsfortjenesten økte med 950 kroner


Heltidsansatte i helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 1998 på 19 000 kroner. Dette var 950 kroner, eller 5,2 prosent, mer enn året før.

Ansatte i helsetjenester hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 20 600 kroner, en økning på 1 200 kroner eller 6,2 prosent fra oktober 1997. Helsetjenester utgjorde om lag 40 prosent av hele næringsområdet helse- og sosialtjenester. Veksten i månedsfortjenesten i sykehustjenester var på om lag 1 300 kroner eller 6,9 prosent. Ansatte i andre helsetjenester hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 20 400 kroner, noe som utgjorde en økning fra året før på 1 050 kroner.

Sosial- og omsorgstjenester

Ansatte i sosial- og omsorgstjenester utgjorde om lag 60 prosent av alle ansatte i næringsområdet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i sosial- og omsorgstjenester var om lag 2 400 kroner lavere enn i helsetjenester, og utgjorde 18 200 kroner. Dette er en økning på 850 kroner eller 5,0 prosent fra 1. september 1997. Ansatte i barnehager, skolefritidsordninger og fritidsklubber hadde en månedsfortjeneste på 16 300 kroner som var en vekst på vel 1 200 kroner. Tilsvarende tall for ansatte i vernede bedrifter og velferdsorganisasjoner med videre var 19 000 kroner, en økning med 800 kroner fra året før.

Om statistikken

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i privat helse- og sosialtjenester med 11 110 heltidsansatte og 6 764 deltidsansatte. Statistikken omfatter ikke ansatte i virksomheter med innrapportering av lønn til Statens sentrale Tjenestemannsregister (SST) for statlgi virksomhet eller Personal Administrativt Informasjonssystem (PAI)for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 1998 viser at det var om lag 68 100 sysselsatte lønnstakere i private helse- og sosialtjenester.

Helse- og sosialtjenester omfatter helsetjenester, veterinærtjenester og sosial- og omsorgstjenester, jevnfør NOS Standard for næringsstatistikk (C 182). Helsetjenester omfatter sykehus- og legetjenester, tannlegetjenester og andre helsetjenester som for eksempel fysioterapi og helsesøstertjeneste. Under sosial- og omsorgstjenester finner vi blant annet hjemmehjelp, sosiale tjenester i og utenfor institusjoner samt drift av barnehager og vernede bedrifter.

Månedsfortjeneste i alt omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert i månedsfortjenesten. Avtalt lønn er faktisk utbetalt lønn ved tellingstidspunktet. Uregelmessige tillegg er beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Bonuser, provisjoner og lignende er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. oktober året før og til tellingstidspunktet. Tellingstidspunktet er 1. september 1998 eller en måned tidligere enn tilsvarende telling i 1997. Ansatte med en avtalt arbeidstid på 33 timer per uke eller mer er regnet som heltidsansatte. Statistikken omfatter alle ansatte uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Ansatte i private helse- og sosialtjenester, per 1. september 1998.
Statistikken utgis i Ukens statistikk. Mer informasjon: Aud.Anna.Tonder@ssb.no, tlf. 62 88 51 81, eller Harald.Lunde@ssb.no, tlf. 62 88 55 52.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]