[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999 Kommunale gebyrer, teknisk, januar 1999:

Kommunale gebyrer, teknisk, januar 1999:

Kraftig prisvekst på kommunale avgifter


Gebyrene for kommunale tjenester knyttet til egen bolig steg med totalt 9,4 prosent fra januar i fjor til januar i år. Økningen var størst i Nord-Norge. Årsgebyrene for renovasjon dominerte prisendringene.

Økningen i de kommunale gebyrene viste en markant økning i januar i år. Forbrukerne i Nord-Norge opplevde den største økningen med en vekst på 12,0 prosent, mens gebyrene i regionen Sørlandet/Rogaland viste den laveste veksten med 8,4 prosent. Veksten i gebyrene har også vært langt kraftigere enn veksten i konsumprisindeksen som var 2,3 prosent i samme periode.

Renovasjon økte mest

Det er store forskjeller i gebyrøkningene mellom de ulike kommunale tjenester. Årsavgiften for renovasjon har hatt den kraftigste veksten på knapt 17 prosent. Innføring av en deponiavgift med virkning fra 1. januar 1999 er en viktig faktor bak utviklingen. Dette er en fast avgift per tonn avfall som går til deponi eller forbrenning hvor formålet er å vri kommunene mot en mer miljøvennlig avfallsbehandling.

Også de tre siste årene har gebyrene for renovasjon hatt den kraftigste stigningen. Prisøkningen har blant annet sammenheng med innføring av kildesortering og at enkelte kommuner grunnet miljøhensyn må utbedre gamle søppelfyllinger og investere i renseanlegg.

Prisøkningen på avløp var i underkant av 8 prosent, mens årsgebyret for vann steg med knapt 6 prosent. Selv om avgiftsøkninger preger totaltallene for vann og avløp, har noen få kommuner i utvalget satt ned satsene. Dette har blant annet sammenheng med endring i minimumsgebyrene samt intervaller for leie- eller bruksareal som medfører at enkelte husholdninger vil oppleve reduserte satser. Årsgebyrene for feiing har hatt en prisoppgang på rundt 8 prosent.

Om statistikken

Statistisk sentralbyrås undersøkelse omfatter de 100 mest folkerike kommunene i landet i tillegg til 22 mindre kommuner. Undersøkelsen dekker tre firedeler av landets befolkning. Alle endringstallene er uveid gjennomsnitt av betalingssatsene i utvalgskommunene.

Ny statistikk
Kommunale gebyrer, teknisk, januar 1999.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og når det oppstår endringer av betydning. Mer detaljerte tall foreligger 2. uken i juni. Mer informasjon: Randi.Johannessen@ssb.no, tlf. 21 09 47 30, eller Kari.Anne.Hovland@ssb.no, tlf. 21 09 47 22.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]