[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Jordbruksavlinger, 1998:

Gode jordbruksavlinger


Avlingene i 1998 ble noe større enn foregående år for de fleste kulturer. Dette skyldes mye nedbør og en noe kjølig værtype i vekstperioden som ga gode vekstvilkår over store deler av landet.

Samlet avling fra eng til slått var knapt 2,7 millioner tonn, regnet som tørt høy. Dette er omtrent det samme som i 1997. Som gjennomsnitt for all eng til slått var avlingen 549 kilo tørt høy per dekar i 1998, mot 545 kilo i 1997. Dekaravlingene for eng til slått har vært meget gode i Østfold, Vestfold og Akershus og Oslo. Akershus og Oslo hadde en gjennomsnittsavling på 634 kilo per dekar, en økning på hele 14 prosent fra 1997.

Ved førsteslått ble det høstet 4,84 millioner dekar eng, og ved etterslått 2,99 millioner dekar. I tillegg ble 1,49 millioner dekar beitet, slik at totalt areal av eng til slått og beite var 6,33 millioner dekar. Totalarealet av eng til slått og beite har økt med 1,3 prosent fra 1997.

Ved førsteslåtten ble graset fra 54 prosent av engarealet lagt i silo, og 31 prosent ble høstet som rundballer. Tilsvarende tall for etterslåtten var 53 og 38 prosent. Graset fra 12 prosent av engarealet ved første-slåtten ble tørket til høy, og 2 prosent ble fôret opp ferskt. For etterslåtten ble 1 prosent høstet som høy, mens 7 prosent ble fôret opp ferskt.

Grønnfôr- og silovekster

Det ble dyrket grønnfôr- og siloveks-ter på 355 000 dekar. Av dette var 186 000 dekar ettårig raigras og 151 000 dekar grønnfôrblandinger/kornvekster. Avlingen av ettårig raigras ble 3 048 kilo per dekar og for grønnfôrblandinger/kornvekster 1 598 kilo. Totalavling av grønnfôr- og silovekster ble 845 000 tonn i 1998, mot 833 000 tonn i 1997.

Meget gode potetavlinger

Potetavlingen per dekar på landsbasis ble gjennomsnittlig 2 684 kilo, og er den høyest registrerte på 1990-tallet. Størst avling ble oppnådd i Akershus og Oslo med 3 155 kilo per dekar. Potetarealet ble imidlertid redusert med 17 400 dekar, til 162 100 dekar. Det ble høstet 435 000 tonn poteter i 1998. Dette er 2 prosent mindre enn gjennomsnittet for årene 1990-1997 og 8 prosent mindre enn i 1997 på 471 000 tonn.

1,38 millioner tonn korn

Samlet kornavling i 1998 er beregnet til 1,38 millioner tonn, mot 1,29 millioner tonn i 1997 og 1,35 millioner tonn i 1996. Gjennomsnittsavlingen av korn ble 412 kilo per dekar. For 1997 og 1996 var gjennomsnittsavlingen henholdsvis 388 og 403 kilo. Dekaravlingene i 1998 ble 494 kilo for hvete, 372 kilo for bygg og 424 kilo for havre. For avling av korn og oljevekster ble en mer utførlig melding publisert i Ukens statistikk nr. 9/99.

Om statistikken

Statistikken bygger på Avlingsstatistikk for jordbruksvekster 1998, avlingsprognose fra Statens Kornforretning per 31. desember 1998 og arealtall fra Søknad om produksjonstilskudd per 31. juli 1998, foreløpige tall. Avlingsstatistikken er en utvalgsundersøkelse, og danner grunnlaget for beregning av avling av eng til slått, grønnfôr og silovekster, rotvekster til fôr og poteter.

Ny statistikk
Jordbruksavlinger, 1998.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jordbruksstatistikk. Mer informasjon: Torbjorn.Solberg@ssb.no, tlf. 62 88 51 84, eller Ragnhild.Langbakk@ssb.no, tlf. 62 88 51 86.


Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]