[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Utvalgstelling for landbruket. Skogbruk og utmarksnæring, 1997:

Økt bruk av entreprenører


Skogeiers egeninnsats ved hogst og terrengtransport er avtagende. I 1997 ble 19 prosent av salgskvantumet hogd ved skogeier og ulønnede familiemedlemmer, mens gjennomsnittet for årene 1990-1996 var 23 prosent. 21 prosent av terrengtransporten ble utført ved skogeier og ulønnede familiemedlemmer. Dette er en nedgang på knapt 5 prosent i forhold til gjennomsnittet for årene 1990-1996.

Entreprenører og andre som hadde tatt på seg driften til en avtalt pris, hogde og kjørte frem 70 prosent av kvantumet. Dette er en klar økning fra foregående år. Bare 21 prosent av landets skogeiendommer avvirket tømmer for salg i 1997. Avvirket kvantum per skogeiendom med hogst har økt med 7 prosent, til 301 kubikkmeter, i forhold til gjennomsnittet for årene 1990-1996. Vi ser en tendens til økt omfang av større maskinelle drifter.

56 prosent av hogstkvantumet ble i 1997 avvirket med hogstmaskin. Av terrengtransporten ble 64 prosent av kvantumet kjørt ut med lassbærer. 31 prosent ble tatt ut med landbrukstraktor, hvorav 24 prosent ble slepekjørt og 7 prosent opplastet på tømmerhenger.
90 prosent av avvirket kvantum kom fra sluttavvirkning, 8 prosent fra tynning og 2 prosent fra annen hogst. Dette er uendret fra 1996.

Lavest driftsutgifter ved sluttavvirkning i Hedmark

På landsbasis var de gjennomsnittlige driftsutgiftene ved avvirkning 115 kroner per kubikkmeter for sluttavvirkning, 165 kroner per kubikkmeter for tynning og 168 kroner per kubikkmeter for annen type hogst. Dette gjelder avvirkning der hogst og fremkjøring ble utført av entreprenører eller andre som hadde tatt på seg driften til en avtalt pris.

Østfold, Akershus og Oslo, Hedmark og Oppland var de eneste fylkene hvor gjennomsnittlige driftsutgifter ved sluttavvirkning lå under landsgjennomsnittet. Aller lavest var driftsutgiftene i Hedmark, med 100 kroner per kubikkmeter.

Hytter, jakt og fiske

58 prosent av alle eiendommene med over 25 dekar produktiv skog var med i grunneierlag. Av eiendommene som var med i grunneierlag, hadde de fleste som formål å få en felles utnyttelse av storviltjakten. På 29 prosent av eiendommene ble det drevet utleie av jakt- og fiskerettigheter.

På 4 prosent av eiendommene var det campinghytter og utleiehytter, mens det på 6 prosent av eiendommene var bortfestede hyttetomter.

Om statistikken

Statistikken bygger på et utvalg av bruk som leverte oppgave til den fullstendige landbrukstellingen i 1989. Utvalget er på knapt 24 000 enheter, derav om lag 16 500 eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Disse enhetene leverer oppgave til utvalgstellingen hvert år.

Tallene for kvantum avvirket for salg avviker fra tilsvarende tall offentliggjort i NOS Skogavvirkning. Dette skyldes ulike datakilder.

Ny statistikk
Utvalgstelling for landbruket. Skogbruk og utmarksnæring, 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Skogstatistikk. Mer informasjon: Torbjorn.Solberg@ssb.no, tlf. 62 88 51 84, eller Berit Bjorlo@ssb.no, tlf. 62 88 55 07. .

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]