[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Lønnsstatistikk. Ansatte i industri, per 1. oktober 1998:

Månedsfortjenesten økte med 1 400 kroner


Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 1998 på 21 400 kroner. Dette var 1 400 kroner mer enn på samme tidspunkt året før, eller en økning på 7,1 prosent.

Månedsfortjenesten varierte fra vel 18 100 kroner i tekstil- og bekledningsindustrien til vel 27 200 kroner for heltidsansatte i virksomheter innenfor oljeraffinering. Dette tilsvarte en økning i gjennomsnittlig månedsfortjeneste på henholdsvis 1 100 og 2 100 kroner fra året før. Heltidsansatte i verkstedindustrien og møbelindustrien hadde en økning i månedsfortjenesten på 1 300 kroner fra året før, til henholdsvis 22 200 og 19 100 kroner.

Maskinoperatører og sjåfører

Over en tredjedel av de heltidsansatte i industrien, var ansatt i stillingsgruppen maskinoperatører og sjåfører. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 1998 for denne gruppen var vel 19 000 kroner, en økning fra året før på 1 400 kroner. I nærings- og nytelsesmiddelindustrien var nesten halvparten av de heltidsansatte i denne stillingsgruppen. Månedsfortjenesten var 18 100 kroner, en økning på 1 400 kroner. Til sammenligning hadde maskinoperatører og sjåfører i oljeraffinering en månedsfortjeneste på 24 300 kroner, mens de i verksted-industrien hadde 19 500 kroner.

Håndverkere

Håndverkerne, som utgjorde en stor stillingsgruppe blant de heltidsansatte i industrien, hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 1998 på 19 900 kroner, eller en økning på 1 400 kroner fra samme tidspunkt i 1997. Håndverkerne finner vi særlig i verkstedindustrien med en månedsfortjeneste på 20 200 kroner og i bedrifter som bygger skip og oljeplattformer med 20 000 kroner. Dette tilsvarte en økning i månedsfortjenesten fra året før på henholdsvis 1 700 og 1 200 kroner.

Ansatte med høyere utdanning

Heltidsansatte i stillinger med krav til høyere utdanning utgjorde i underkant av 14 prosent av de heltidsansatte i industrien hvorav 40 prosent hadde minst fire års høyere utdanning. Den siste gruppen hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 28 400 kroner, en økning på 2 000 kroner fra året før. Tilsvarende tall for de heltidsansatte i stillingsgruppen med krav til mellom ett og tre års utdanning, var 24 700 kroner, en økning på 1 800 kroner. Vi finner mange heltidsansatte i stillinger med krav til høyere utdanning i verkstedindustri, grafisk og forlagsvirksomhet og i produksjon av kjemiske råvarer.

Administrative ledere

De administrative lederne i industrien, hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 34 700 kroner per 1. oktober 1998. Dette var en økning på vel 2 100 kroner fra samme tidspunkt året før. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for denne stillingsguppen var i produksjon av kjemiske råvarer, oljeraffinering og metallindustrien henholdsvis 40 200, 39 900 og 38 600 kroner.

Andre stillingsgrupper

Heltidsansatte i kontor- og kundeservicestillinger hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 20 000 kroner, en økning på 1 000 kroner fra året før. Til sammenligning hadde ansatte i salgs- og servicestillinger en månedsfortjeneste på 21 500 kroner, som tilsvarte en økning på 1 800 kroner. Heltidsansatte i stil-linger uten krav til utdanning hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 1998 på 17 600 kroner, en økning på 1 000 kroner fra samme tidspunkt året før.

Om statistikken

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i industrien. Oppgavene fra bedriftene inneholder lønnsopplysninger fra til sammen 114 981 heltidsansatte og 9 387 deltidsansatte. Heltidsansatte er alle som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer per uke. Statistikken omfatter alle ansatte uavhengig av arbeidsoppgaver. Ifølge nasjonalregnskapets foreløpige tall for 1998 omfattet industrien om lag 309 000 sysselsatte lønnstakere.
Månedsfortjeneste i alt omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelsen er ikke inkludert i månedsfortjenesten. Avtalt lønn er faktisk utbetalt lønn ved tellingstidspunktet. Uregelmessige tillegg er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Bonuser, provisjoner og lignende er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. oktober året før og til tellingstidspunktet.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Ansatte i industri, per 1. oktober 1998.
Statistikken utgis i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk. Mer informasjon: Harald.Lunde@ssb.no, tlf. 62 88 55 52, eller Knut.Hakon.Grini@ssb.no, tlf 62 88 54 44.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]