[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Livs- og skadeforsikringsselskaper, 4. kvartal 1998:

Svakt resultat for forsikringsselskapene


Livsforsikringsselskapene hadde i 1998 et verdijustert resultat før fordeling og skatt på minus 3,2 milliarder kroner, som tilsvarer minus 1,1 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Det tilsvarende resultat for 1997 var 12,3 milliarder kroner, eller 4,5 prosent av GFK. Skadeforsikringsselskapene hadde i 1998 et årsoverskudd på 1,6 milliarder kroner. Dette utgjorde 7,5 prosent av de totale premieinntektene, mot 13,1 prosent i 1997.

Fra utgangen av 1997 til utgangen av 1998 ble kursreservene for livsforsikringsselskapene redusert med 6,9 milliarder kroner. Til sammenligning økte kursreservene i 1997 med 3,4 milliarder. Ser vi bort ifra kursreservene hadde livsforsikringsselskapene etter 4. kvartal 1998 et overskudd før fordeling og skatt på 3,7 milliarder kroner, mot 8,9 milliarder i 1997. Årsoverskuddet var etter 4. kvartal 1998 og 1997 på henholdsvis 614 og 1 217 millioner kroner, en nedgang på 0,3 prosent sett i forhold til GFK.

Forvaltningskapitalen for livsforsikringsselskapene økte fra 285 milliarder kroner i 4. kvartal 1997 til 307 milliarder kroner i 4. kvartal 1998, en økning på 7,2 prosent.

Skadeforsikringsselskapene hadde en nedgang i nettoinntekter fra finansielle eiendeler på 1,5 milliarder kroner fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998. Det meste av denne reduksjonen kan forklares med store tap ved realisasjon av finansielle eiendeler. Allikevel kunne vi se en økning i nettoinntekter fra finansielle eiendeler fra 3. til 4. kvartal 1998 på 45,6 prosent.

Premieinntektene økte med 1,1 milliarder kroner fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998, men store økninger i erstatningskostnadene gjorde at skadeprosenten steg fra 79,7 i 1997 til 99,2 i 1998.

Forvaltningskapitalen for skadeselskapene økte fra 78 milliarder kroner i 4. kvartal 1997 til 81 milliarder i 4. kvartal 1998, en økning på 3,7 prosent.

I løpet av 1998 kom det endringer i forskriften om forsikringsselskapenes kapitalforvaltning som ga selskapene muligheten til å plassere inntil 35 prosent av de forsikringstekniske avsetningene i aksjer. Verken skadeforsikringsselskapene eller livsforsik-ringsselskapene har benyttet seg fullt ut av denne muligheten. Skadeforsik-ringsselskapene hadde plassert 27,7 prosent i aksjer, mens livsfor-sikringsselskapene hadde plassert 25,1 prosent i 4. kvartal 1998. De tilsvarende tall for 4. kvartal 1997 var på henholdsvis 27, 4 og 20 prosent. Andelen av aksjer som plasseres i utlandet har økt kraftig for både liv og skade. I 1997 hadde livsforsik-ringsselskapene en fordeling på norske og utenlandske aksjer på henholdsvis 57 og 43 prosent. I 1998 var fordelingen 47 prosent i norske aksjer og 53 prosent i utenlandske aksjer. Skadeforsikringsselskapene økte sin andel av utenlandske aksjer fra 37 prosent i 1997 til 44 prosent i 1998.

Om statistikken

Fra 1. januar 1998 ble Statistisk sentralbyrås (SSBs) regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Blant annet skal forsikringsselskapene nå skille mellom kort- og langsiktige plasseringer i verdipapirer. Videre har den nye rapporteringsformen gitt SSB tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene, samt at den gir muligheten til oppstilling av resultatet og balansen i henhold til forskrift om årsregnskap med mer for forsikringsselskaper (jf. Rundskriv 36/97 fra Kredittilsynet og vedleggstabeller).

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskapene på nasjonalt territorium, eksklusive utenlandske selskapers filialer i Norge. I sektoren livsforsikring inngår også livsforsikringsselskaper med investeringsvalg (Unit Linked-selskaper). Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. I tillegg omfatter sektoren de to statlig eide skadeforsikringsselskapene Den norske Krigsforsikring for skip og Statens Varekrigsforsikring.

Beregning av verdijustert resultat før fordeling og skatt:
Resultat av ordinær virksomhet
+ Ufordelte overskuddsmidler til kunder
+ Nye tilleggsavsetninger
- Endringer i kursreserver

Ny statistikk
Livs- og skadeforsikringsselskaper, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis kvartalsvis i Ukens statistikk. Mer informasjon: Jens.Nordby@ssb.no, tlf. 21 09 45 18, eller Dan.Gallefoss@ssb.no, tlf. 21 09 45 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]