[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Summarisk statistikk. Lønnssummer fra lønns- og trekkoppgaveregisteret, 1998. Foreløpige tall:

Fortsatt vekst i utbetalinger av syke- og fødselspenger


Samlet utbetaling av syke- og fødselspenger for inntektsåret 1998 var på 9,2 milliarder kroner, eller 740 mil-lioner mer enn i 1997. I underkant av 287 000 personer har mottatt slike utbetalinger i 1998, eller vel 9 000 flere enn tilfellet var i 1997.

Selv om tallene fortsatt viser en vekst i utbetalinger av syke- og fødselspenger, er økningen noe mindre enn året før da den var på 870 mil-lioner eller 11,5 prosent. I 1997 økte antallet mottakere med vel 13 000 personer sammenlignet med 1996.

Samlede utbetalinger av lønn og honorarer utgjorde 465,6 milliarder kroner, viser de foreløpige tallene for inntektsåret 1998. Dette tilsvarer en økning på 38,1 milliarder kroner, eller 8,9 prosent i forhold til 1997. Til sammenligning var veksten i utbetalinger av lønn og honorarer 8,2 prosent fra inntektsåret 1996 til 1997. Vel 2 530 000 personer mottok lønn og honorarer i 1998, noe som er 42 700 flere enn året før.

Økte pensjonsutbetalinger

Sum pensjonsutbetalinger utgjorde til sammen 122,2 milliarder kroner i 1998, eller vel 8,8 milliarder mer enn året før. Antallet som mottok pensjoner var om lag det samme de to årene, vel 1 357 000 personer. Dette har medført en økning i gjennomsnittlig utbetaling fra om lag 83 500 kroner i 1997 til vel 90 000 i 1998, eller med 7,8 prosent.

Færre på dagpengeordninger

I 1998 var det 204 500 personer som fikk utbetalt dagpenger. Dette er 56 400 færre personer enn i 1997. Samlet utbetaling av dagpenger var i 1998 om lag 5,2 milliarder kroner eller i gjennomsnitt vel 25 500 kroner per mottaker av dagpenger. Dette tilsvarer en samlet nedgang i utbetalinger av dagpenger på om lag 2 milliarder kroner, eller 28 prosent fra året før. I 1997 var gjennomsnittlig utbetaling per mottaker i underkant av 28 000 kroner.

Om statistikken

Statistikken for inntektsåret 1998 bygger på et foreløpig uttrekk fra Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) medio mars 1999. Tallene for inntektsåret 1997 er de endelige. Endelige tall for inntektsåret 1998 vil foreligge i løpet av høsten 1999. Alle arbeidsgivere eller oppdragsgivere, som i løpet av året har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til arbeidstaker eller oppdragstaker, er som hovedregel pliktige til å sende lønns- og trekkoppgave til kommunekasserer/Skattedirektoratet. Til dette formål foreligger en kodeoversikt som for inntektsåret 1998 omfatter 157 ulike koder for inndeling av lønnsarter, pensjoner, utgiftsgodtgjørelser med videre.

Lønn, honorarer med videre (kode 111-A) er den koden i LTO hvor det innrapporteres det største samlede beløpet. Under denne koden innberettes det meste av utbetalt lønn og annen godtgjørelse som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. LTO omfatter videre en del naturalytelser samt ulike overføringer som dagpenger, sykepenger og pensjoner. I tillegg finner vi flere trekkfrie naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Statistikken omfatter kun innrapportering på gyldige fødselsnummer.

Ny statistikk
Summarisk statistikk. Lønnssummer fra lønns- og trekkoppgaveregisteret, 1998. Foreløpige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Sigbjorn.Stromsnes@ssb.no, tlf. 62 88 51 69, eller Knut.Hakon.Grini@ssb.no, tlf. 62 88 54 44.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]