[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal 1998:

Boligprisene gikk ned 3 prosent


Prisene på brukte boliger gikk ned med 3,0 prosent fra 3. til 4. kvartal 1998. Prisnedgangen er minst i storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim, med 1,6 prosent. I landet for øvrig gikk prisene ned med mellom 2,9 og 3,3 prosent.

Prisene på eneboliger og småhus (tomannsboliger, rekkehus og eneboliger i kjede) gikk mest ned fra 3. til 4. kvartal 1998, med henholdsvis 3,2 og 3,4 prosent. I samme periode gikk prisene på blokkleiligheter ned med 1,9 prosent. Prisene på småhus i prissonen "resten av Akershus" gikk mest ned fra 3. til 4. kvartal 1998, med 7,5 prosent.

Fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998 økte prisene på brukte boliger totalt med 6,3 prosent. Prisene steg mest i Oslo med Bærum i denne perioden, med 12 prosent. I landet for øvrig steg prisene med mellom 4 og 9 prosent. Prisene på blokkleiligheter steg mest fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998, med 10,7 prosent. For eneboliger og småhus var prisøkningen på 4,0 og 8,5 prosent.

Blokkleiligheter dyrest i Oslo og Tromsø

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte blokkleiligheter omsatt i 1998 i de største byene viser at blokkleiligheter er dyrest i Oslo og Tromsø. Her var prisen per kvadratmeter bruksareal henholdsvis 14 322 og 12 150 kroner. I Stavanger, Bergen og Trondheim var prisen per kvadratmeter bruksareal mellom 10 100 og 11 400 kroner.

Endring fra foreløpige tall

Prisindeksen for brukte boliger steg totalt med 6,3 prosent fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998. Dette er 0,7 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 17. mars.

Borettslagsleiligheter ned 3,5 prosent

NBBLs statistikk over priser på boliger tilknyttet borettslag, viser en prisnedgang på 3,5 prosent fra 3. til 4. kvartal 1998. Fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998 steg NBBLs totalindeks med 9 prosent.

Om statistikken

Statistisk sentralbyrås prisstatistikk på brukte boliger er basert på tinglyste omsetninger i fritt salg fra det nasjonale Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Boligene er inndelt i tre hustyper; eneboliger, småhus (tomannsboliger, rekkehus og eneboliger i kjede) og blokkleiligheter. Landet er inndelt i de fire sonene Oslo med Bærum, resten av Akershus, storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim, og resten av landet. Det utarbeides prisindekser for alle hustypene innenfor hver sone.

Indeksene justeres for eventuelle kvalitetsendringer i boligmassen fra kvartal til kvartal. Kvalitetsvariablene det tas hensyn til er boligens beliggenhet, størrelse, boligtype, antall vannklosett, antall rom, om boligen har garasje, byggeår og avstand til kommunesenter/tettsted. Indeksberegningene for 4. kvartal 1998 baserer seg på til sammen 6 340 boligomsetninger. I skjemabaserte undersøkelser, som prisindeks for bruktbolig, vil det alltid være et visst frafall. Dette fordi noen oppgavegivere enten ikke returnerer sine skjema eller returnerer de i ufullstendig utfylt stand. De variasjoner i indeksestimatene en får på grunn av dette, kalles frafallsfeil. I prisindeks for bruktbolig ligger det estimerte standardavviket for totalindeksen på grunn av frafall normalt mellom 0,3 og 0,4 prosentpoeng.


Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer i tillegg Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBLs) prisstatistikk for borettslag. Prisindeksene er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig totalpris (innskudd + andel fellesgjeld i borettslaget), og korrigeres ikke for eventuelle kvalitetsendringer i boligmassen slik SSBs indekser gjør. NBBL skiller ikke mellom småhus og eneboliger, men andelen eneboliger er så lav at SSBs og NBBLs småhusbegrep trolig er sammenfallende.

[Figur 10]

Figur 10: Prisindeks for bruktbolig i alt. Selveier. 1. kvartal 1991-4. kvartal 1998. 1991=100


Ny statistikk
Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Roger.Jensen@ssb.no, tlf. 62 88 55 45, eller Inger.Monsrud@ssb.no, tlf. 62 88 54 26.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]