[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Regnskapsstatistikk, 1997. Olje- og gassutvinning:

Redusert lønnsomhet i oljenæringen


Foretak som er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel fikk redusert lønnsomhet i 1997, viser foreløpige regnskapstall. Gjennomsnittlig totalrentabilitet gikk ned fra 22,4 prosent i 1996 til 19,9 prosent i 1997, mens egenkapitalrentabiliteten ble redusert fra 28,4 til 20,3 prosent. Egenkapitalandelen økte med 0,9 prosentenheter til 28,2 prosent.

Selv om lønnsomheten ble redusert i 1997 i forhold til 1996, da den var historisk høy, lå den over tallene fra 1992 til 1995. Totalrentabiliteten var i 1997 19,9 prosent og ble redusert fra 22,4 prosent i 1996. Lønnsomhetsreduksjonen skyldes økte finanskostnader. Finansresultatet ble ytterligere forverret i løpet av 1997 sammenlignet med året før. Dette skyldes hovedsakelig økning i valutatap. Driftsresultatet i forhold til driftsinntekter var tilnærmet uforandret og utgjorde 32,6 prosent i 1996 og 32,8 prosent i 1997.

Mindre avkastning på egenkapitalen

Avkastningen på egenkapitalen ble også redusert i 1997. Egenkapitalrentabiliteten gikk ned fra 28,4 prosent i 1996 til 20,3 prosent i 1997. En betydelig del av inntjeningen i rettighetshaverforetakene kom staten til gode gjennom skatter og avgifter. Skattekostnaden ble i 1997 beregnet til 37 milliarder kroner, hvorav den betalbare skatten var 28 milliarder kroner. Skattekostnaden utgjorde dermed 64 prosent av resultat før skatt. Foretakene innenfor olje- og gassutvinning hadde gjennomsnittlig 10,6 kroner igjen i årsoverskudd av hver 100 omsatte kroner i 1997.

308 milliarder i totalkapital

Totalkapitalen i foretakene var bokført til 308 milliarder kroner ved utgangen av 1997. Av denne kapitalen var 14 prosent bundet i omløpsmidler (hovedsakelig fordringer) og 86 prosent i anleggsmidler (hovedsakelig varige driftsmidler). 21 prosent av kapitalen var finansiert ved kortsiktig gjeld. Langsiktig finansiering ved langsiktig gjeld utgjorde 50 prosent og langsiktig finansiering ved egenkapital 28,2 prosent ved utgangen av 1997. Egenkapitalandelen økte i løpet av året, og oljeforetakene ble dermed mer solide i 1997.

Om statistikken

Regnskapsstatistikken for olje- og gassutvinning omfatter foretak som er rettighetshavere (har eierandeler) i en eller flere utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel, uansett størrelse. Statistikken bygger på opplysninger fra Alminnelig næringsoppgave for regnskapsåret 1997 som inneholder de regnskapsopplysninger foretakene også rapporterer til ligningsmyndighetene.

[Figur 9]

Figur 9: Lønnsomhetsmål. Utvinning av råolje og naturgass. 1996 og 1997. Prosent


Ny statistikk
Regnskapsstatistikk, 1997. Olje- og gassutvinning.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Olje- og gassvirksomhet. Mer informasjon: Sissel.Fjeld@ssb.no, tlf. 21 09 47 62.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]