[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Finansinstitusjoner, 4. kvartal 1998:

Lav utlånsvekst fra bankene i 4. kvartal


Bankenes utlån til publikum økte bare marginalt i 4. kvartal i fjor, med 223 millioner kroner. I løpet av hele 1998 steg bankenes utlån med 64 milliarder kroner, noe som tilsvarer 9 prosent.

Bankene har de siste årene hatt en kraftig økning i sine utlån til publikum (kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger). Det var imidlertid bare en beskjeden vekst i utlånene i fjorårets siste kvartal. Mens bankenes utlån til publikum økte med 14 milliarder kroner i 3. kvartal, var økningen på bare 223 millioner i 4. kvartal.

For de norske finansinstitusjonene sett under ett var det imidlertid en sterkere vekst i utlånene til publikum i fjorårets 4. kvartal enn i det foregående kvartalet. Utlånet til publikum steg med 2 prosent i 4. kvartal, noe som utgjorde en økning på nesten 23 milliarder kroner. Særlig bidro finansieringsforetakene med en sterk utlånsvekst, og sto for hele 94 prosent av den totale økningen. De resterende finansinstitusjonene hadde kun beskjedne endringer i utlånene.

Sterk utlånsvekst i 1998

Gjennom hele fjoråret økte finansinstitusjonenes utlån til publikum med 10 prosent, og utgjorde ved utgangen av året totalt 1 102 milliarder kroner. Bankene var den største långiveren, og sto for 68 prosent av samlet utlån. Bankene økte sine utlån til publikum med 9 prosent i 1998. Dette utgjorde en økning på 64 milliarder kroner. Den største relative økningen sto finansieringsforetakene for, der utlånene økte med hele 29 prosent. Finansieringsforetakene står nå for 13 prosent av samlet utlån til publikum, mot 11 prosent ved utgangen av 1997. Forsikringsselskapene fortsetter å redusere sine utlån, og etter en reduksjon på 29 prosent i 1997, gikk utlånene ned med ytterligere 16 prosent i løpet av fjoråret. De statlige låneinstituttene hadde en relativt beskjeden vekst i sine utlån til publikum i fjor. Deres utlån utgjør nå 180 milliarder kroner, noe som er 4 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor.

Vekst i forvaltningskapitalen

Total forvaltningskapital i finansinstitusjonene utgjorde ved årets slutt 2 235 milliarder kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor har økningen vært på 11 prosent, eller 230 milliarder kroner. 70 prosent av økningen kom i fjorårets første halvår. Den største økningen var i Norges Bank og i bankene, der veks-ten i forvaltningskapitalen økte med henholdsvis 16 og 11 prosent. Økningen i Norges Bank har sammenheng med den sterke økningen i Statens Petroleumsfond. 65 prosent av økningen i finansinstitusjonenes forvaltningskapital skyldtes økning i totale utlån.

Økte renter

Også i 4. kvartal i fjor økte rentene i finansinstitusjonene. I forretningsbankene (inklusive Postbanken) steg den gjennomsnittlige utlånsrenten med 0,4 prosentpoeng til 9,7 prosent, mens innskuddsrenten steg med 0,6 prosentpoeng til 6,3 prosent. For sparebankene holdt den gjennomsnittlige utlånsrenten seg konstant på 10 prosent, mens innskuddsrenten steg fra 5,9 til 6,3 prosent. Dette medførte at den gjennomsnittlige rentemarginen i fjorårets siste kvartal sank med henholdsvis 0,2 prosentpoeng i forretningsbankene og 0,4 prosentpoeng i sparebankene. Den største renteøkningen i forrige kvartal kom i de statlige låneinstituttene, der utlånsrenten steg fra 4,1 til 4,6 prosent.

Om statistikken

Statistisk sentralbyrå har fra og med 1. kvartal 1996 gått over fra månedlig publisering til å presentere kvartalstall for finansinstitusjonene. Endringen i publiseringsform og hyppighet har bakgrunn i at Norges Bank fra 1. januar 1996 tok over arbeidet med innhenting og publisering av detaljerte regnskapstall for banker, statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper. I den offisielle kvartalsstatistikken er grupperingen av finansinstitusjonene basert på EUs standard for næringsgruppering NACE.

Ny statistikk
Finansinstitusjoner, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall. Mer informasjon: Rolf.Marius.Torsvik@ssb.no, tlf. 21 09 48 39, eller Kjell.Hammer@ssb.no, tlf. 21 09 45 13.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]