[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, 1997. Regnskapsstatistikk:

Forbedret lønnsomhet for reisearrangører


Aksjeselskapene innenfor reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet forbedret lønnsomheten fra 1996 til 1997. Totalrentabiliteten økte med 2,4 prosentpoeng. Også soliditeten og finansieringsstrukturen ble forbedret.

Totalrentabiliteten for bransjen sett under ett, steg med 2,4 prosentpoeng til 10,2 prosent i 1997. Positiv utvikling i driftsresultatet hadde sterk innflytelse på denne forbedringen. Reisearrangørene hadde en stigning i totalrentabiliteten på 11,4 prosentpoeng til 13,4 prosent, og snudde et underskudd i driftsresultatet i 1996 på 8 millioner til et positivt drifts-resultat i 1997 på 232,2 millioner. Reisebyråene derimot hadde en negativ utvikling i totalrentabiliteten, fra 9,3 prosent i 1996 til 8,0 prosent i 1997.

Forbedret egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabiliteten i bransjen totalt økte fra 21,5 prosent i 1996 til 24,1 prosent i 1997. Som for totalrentabiliteten var det blant annet den positive utviklingen i driftsresultatet som bidro til denne utviklingen. Reisearrangørenes egenkapitalrentabilitet økte fra minus 6,4 til pluss 29,8 prosent. Reisebyråene hadde derimot en negativ utvikling og fikk redusert egenkapitalrentabiliteten med 9,6 prosentpoeng til 20,8 prosent. En nedgang i resultatet før ekstraordinære poster på rundt 100 millioner kroner er nok hovedforklaringen på dette.

Forbedret soliditet

Så vel gjeldsgraden som egenkapitalandelen utviklet seg positivt fra 1996 til 1997 og bidro dermed samlet til at næringens soliditet sett under ett ble styrket. Egenkapitalandelen steg fra 21,6 til 22,6 prosent, og gjeldsgraden ble redusert fra 3,6 til 3,4. For begge nøkkeltallene gjelder at en stigning i egenkapitalen på 26,6 prosentpoeng nok var hovedforklaringen på den positive utviklingen.

Reisebyråene hadde en positiv utvikling i soliditeten målt ved egenkapitalandel og gjeldsgrad. Egenkapitalandelen økte med 0,6 prosentpoeng til 21,6 prosent, mens gjeldsgraden ble redusert fra 3,8 til 3,6. Hovedforklaringen var en nedgang i den kortsiktige gjelden på 27,8 prosent som bevirket at den totale gjelden ble redusert.

Reisearrangørene hadde derimot en negativ utvikling i soliditeten. Egenkapitalandelen ble redusert med 4,6 prosentpoeng til 24,2 prosent, samtidig med at gjeldsgraden steg fra 2,5 til 3,1. En over firedobling av den kortsiktige gjelden bidro til at den samlede gjelden steg relativt sett mer enn egenkapitalen. Næringens finansierings- og kapitalstruktur utenom egenkapitalandel og gjeldsgrad hadde en positiv utvikling. Likviditetsgrad 1 steg med 1,0 til 1,1 mens finansieringsgrad 1 ble redusert fra 1,0 til 0,9. Arbeidskapitalandelen økte fra 1,6 til 3,5 prosent. Dette indikerer at anleggsmidlene på næringsnivå ble finansiert med en mindre andel kortsiktig kapital i 1997 enn i 1996.

Om statistikken

Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet er basert på ikke-finansielle aksjeselskapers innsendte årsoppgjør til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Aksjeselskaper representerer hoveddelen av virksomheten innenfor denne næringen. Reisebyråvirksomhet omfatter i hovedsak formidlingsvirksomhet. Omsetningen for disse kan i prinsippet føres på to ulike måter. Enten kan kun opptjente provisjoner for formidlingen regnes som byråets omsetning (nettoføring), eller så kan hele omsetningsverdien for byrået regnes som omsetning (bruttoføring).

Mangel på standardregler i bransjen, har medført at omsetningen ikke er ført etter samme prinsipp i regnskapsrapporteringen til Brønnøysund. Praksisen har nok variert foretakene imellom og kanskje også variert fra år til år. Foretak som har ført omsetningen etter bruttometoden, har imidlertid ført forskjellen mellom brutto- og nettometoden som driftskostnader. Om denne forskjellen alltid er ført til samme type driftskostnad, er uklart. Driftsresultatet vil derfor være upåvirket av hvilket prinsipp reisebyråene har ført omsetningen etter. Usikkerheten som er knyttet til omsetningen (driftsinntektene) gjør at nøkkeltall hvor denne post inngår ikke blir kommentert.

[Figur 7]

Figur 7: Totalrentabilitet innenfor reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet. 1997. Prosent


Ny statistikk
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, 1997. Regnskapsstatistikk.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Reiselivsstatistikk. Mer informasjon: Jakob.Kalko@ssb.no, tlf. 62 88 54 95, eller Tom.Granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]