[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1999

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, september/oktober 1998:

Industriens omsetningsvekst flater ut


Samlet omsetning for industrien var på 82 milliarder kroner i september/oktober 1998, en økning på 1,7 prosent fra samme periode i 1997. Dette er den laveste oppgangen på over et år. Kraftforsyning og olje- og gassutvinning hadde en nedgang på 14 og 21 prosent i samme periode.
De fleste industrinæringer hadde større omsetning i september/oktober i 1998 enn tilsvarende periode i 1997. Tradisjonell verkstedindustri som metallvare- og maskinindustri samt elektroteknisk og optisk indu-stri hadde størst vekst. Fortsatt stor utbyggingsaktivitet i Nordsjøen bidro til høy omsetning i disse næringene i 1998.

Omsetningen økte også i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, hvor kjøtt- og kjøttvareindustrien hadde størst oppgang. En mulig forklaring til denne oppgangen er fallet i det relative prisforholdet mellom kjøtt og fisk, som kan ha ført til en vridning av forbruket i retning av kjøtt.

Eksportrettede næringer som treforedling, kjemiske råvarer og maskin-industri opplevde også omsetningsvekst i samme periode, dels på grunn av valutakursutviklingen og økte priser på verdensmarkedet.

Få næringer opplevde markant tilbakegang. Størst negativ utvikling hadde oljeraffinerier og produsenter av ikke-jernholdige metaller. Nedgangen skyldes i stor grad prisfallet i det internasjonale råvaremarkedet, spesielt for olje og aluminium.

Petroleumsutvinning og kraftforsyning
Energivareprodusentene omsatte for 36 milliarder kroner i september/oktober 1998, noe som tilsvarer en reduksjon på omtrent 19 prosent i forhold til samme periode i 1997. Lavere pris, spesielt på råolje, har gitt utslag i en tilsvarende nedgang i omsetningen innenfor olje- og gassutvinning. Omsetningen for produsentene av elektrisitet sank med 14 prosent.

Om statistikken
I statistikken anvendes manntallet over merverdipliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen vil resultater for de siste terminene være foreløpige. Se Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for blant annet detaljhandelen og bygg og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, september/oktober 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pal.Bakken@ssb.no, tlf. 21 09 47 46.


Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 11, 1999 [an error occurred while processing this directive]