[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 4, 1999

Lønnsstatistikk. Heltidsansatte funksjonærer i industri og bygge- og anleggsvirksomhet, per 1. oktober 1998. Foreløpige tall:

Vel 7 prosent lønnsvekst for funksjonærene


Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt for funksjonærer i industrien økte fra 25 700 kroner per oktober 1997 til 27 700 kroner per oktober 1998 eller med 7,8 prosent. I bygge- og anleggsvirksomhet var gjennomsnittlig månedsfortjeneste 27 200 kroner som tilsvarer en økning på 7,3 prosent fra samme tidspunkt året før.
I medlemsbedrifter tilknyttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) var lønnsveksten 6,9 prosent i industrien og 6,7 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet.

Dette er første gang Statistisk sentralbyrå (SSB) gir foreløpige tall for gruppen funksjonærer i industri og bygge- og anleggsvirksomhet. Målet for fremtiden er å ha foreløpige tall for alle grupper ansatte i industri og bygge- og anleggsvirksomhet på nåværende tidspunkt, det vil si i slutten av januar. SSB har planer om frigiving av endelige tall fra statistikken for alle ansatte etter stillingsgrupper i industrien i uke 12, mens de endelige tallene for ansatte etter stillingsgrupper i bygge- og anleggsvirksomhet er planlagt frigitt i uke 11.

Om statistikken
Statistikken for heltidsansatte funksjonærer utgjør en del av SSBs nye strukturstatistikk for lønn i industri og bygge- og anleggsvirksomhet. Utvalget omfatter til sammen 38 500 heltidsansatte funksjonærer i 1998, hvorav 31 500 er ansatte i industri og 7 000 i bygge- og anleggsvirksomhet. Begrepet funksjonær, slik det er brukt her, omfatter administrative ledere, stillinger med krav til høyere utdanning og øvrige kontorstillinger. Dette funksjonærbegrepet er noe snevrere enn det som lå til grunn for den tidligere funksjonærstatistikken fra NHO. Denne gruppen utgjør om lag 27 prosent av alle heltidsansatte i industri og om lag 20 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet.

Strukturstatistikken for lønn bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i industri og bygge- og anleggsvirksomhet med mer enn fem sysselsatte. Bruttoutvalget omfatter til sammen 142 500 sysselsatte i industrien og 43 500 sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Opplysningene om antall sysselsatte er hentet fra SSBs Bedrifts- og foretaksregister, og er alle sysselsatte på et gitt tidspunkt uavhengig av om de er ansatte på heltid eller deltid. Strukturstatistikken lønn per oktober 1997 i næringene, viser at om lag 91 prosent var heltidsansatte i industrien og 95 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet. Heltidsansatte er alle som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer per uke. Ifølge nasjonalregnskapets foreløpige tall for 1998 omfatter industrien per 3. kvartal om lag 309 000 sysselsatte lønnstakere og i bygge- og anleggsvirksomhet om lag 105 000 sysselsatte personer.

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste omfatter fast avtalt lønn inklusive faste tillegg, uregelmessige tillegg, bonus, provisjon med videre. Avtalt lønn er utbetalt fast lønn per 1. oktober. Uregelmessige tillegg er gjennomsnittlig tillegg per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunkt. Bonus, provisjon med videre er gjennomsnittlig bonus, provisjon med videre per måned for perioden 1. oktober året før og til tellingstidspunktet. Overtidsgodtgjørelse er ikke regnet med i gjennomsnittlig månedsfortjeneste.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Heltidsansatte funksjonærer i industri og bygge- og anleggsvirksomhet per 1. oktober 1998. Foreløpige tall.
Statistikken utgis i Ukens statistikk. Mer informasjon: Thomas.Hagen@ssb.no, tlf. 62 88 51 72, eller Harald.Lunde@ssb.no, tlf. 62 88 55 52.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 4, 1999 [an error occurred while processing this directive]