[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 49, 1998

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 1998:

Svakere utenriksøkonomi bremser BNP-veksten


Ifølge foreløpige tall økte bruttonasjonalproduktet (BNP) i gjennomsnitt med 2,5 prosent i volum de tre første kvartalene av 1998, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Samlet innenlandsk anvendelse i form av bruttoinvestering og konsum steg med 5,2 prosent. Eksportoverskuddet ble imidlertid kraftig redusert i forhold til i fjor, og bidrog dermed negativt til BNP-veksten.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner økte med 4,7 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Varekonsumet vokste sterkest, med en oppgang på 6,4 prosent. Tjenestekonsumet utviklet seg svakere, med en vekst på 3,4 prosent. Personlig konsum, som er sum av konsum i husholdningene og individuelt konsum i offentlig forvaltning, økte med 4,3 prosent. Sesongjusterte tall viser at konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner var 1,4 prosent høyere i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal i år. I de to foregående kvartalene var veksten henholdsvis 0,5 og 1,8 prosent.

I offentlig forvaltning var konsum målt i volum 2,4 prosent høyere i 3. kvartal 1998 enn i 3. kvartal 1997. Konsumet i den sivile delen av statsforvaltningen økte med 2,6 prosent, mens forsvarskonsumet ble redusert med 0,3 prosent. I kommuneforvaltningen steg konsumet med 2,8 prosent.

Lavere fastlandsinvesteringer
I oljevirksomheten økte volumet av bruttoinvesteringer i fast kapital med hele 36,8 prosent fra 3. kvartal 1997 til 3. kvartal i år, mens investeringene i Fastlands-Norge ble redusert med 1,7 prosent. I både offentlig forvaltning og i fastlandsnæringer totalt var det en nedgang i investeringene. I industri og bergverk var det derimot investeringsvekst. Den kraftige vekstraten for industriinvesteringene må imidlertid sees i lys av et relativt lavt investeringsnivå i 3. kvartal i fjor. Sesongjustert økte totale bruttoinvesteringer i fast kapital fra 2. til 3. kvartal i år med 1,3 prosent. Sesongjusterte tall for investeringene på fastlandet viser imidlertid nedgang på 1,3 prosent i samme tidsrom.

Forverret utenriksøkonomi
Norges utenrikshandel med varer og tjenester gav et underskudd på 644 millioner kroner i 3. kvartal 1998. I 1. og 2. kvartal var det overskudd på henholdsvis 11,3 og 3,8 milliarder kroner. Sammenlignet med 3. kvartal 1997 gikk eksporten ned i volum med 2,7 prosent. Eksport av både råolje og naturgass, skip og plattformer og tjenester ble redusert, mens tradisjonell vareeksport økte med 1,5 prosent. Importen økte totalt med 5,2 prosent i volum, forårsaket av vekst i import av både tradisjonelle varer og tjenester. Rensket for normale sesongvariasjoner viser de foreløpige tallene en reduksjon i eksportvolumet på 2,3 prosent fra 2. til 3. kvartal 1998, og en vekst i importen på 0,5 prosent.

Rente- og stønadsbalansen overfor utlandet viser for 3. kvartal 1998 et underskudd på 3,5 milliarder kroner. Driftsbalansen overfor utlandet var i 3. kvartal 1998 på -4,1 milliarder. Hittil i år er det et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 3,9 milliarder kroner. For tilsvarende periode i fjor var overskuddet på 47,0 milliarder.

Produksjonsvekst i industrien
Produksjonsvolumet i Fastlands-Norge lå i 3. kvartal 1998 3,1 prosent over 3. kvartal 1997. I industri økte produksjonsvolumet med 2,5 prosent, mens det var nedgang i primærnæringene. I tjenesteytende næringer økte produksjonen med 3,5 prosent. Også i offentlig forvaltningsvirksomhet var det produksjons-vekst i 3. kvartal i forhold til samme kvartal året før, med en samlet volumoppgang på 1,8 prosent.

Sammenlignet med forrige kvartal økte produksjonen i Fastlands-Norge med 0,7 prosent i 3. kvartal 1998, etter korreksjoner for normale sesongvariasjoner. Sesongjustert volumvekst i industriproduksjonen var på 1,0 prosent, mens det var nedgang i både oljevirksomhet og utenriks sjøfart. I andre tjensteytende næringer økte den sesongjusterte produksjonen fra 2. til 3. kvartal, med unntak for finansiell og forretningsmessig tjenesteyting.

Nasjonalregnskapet viser en vekst i sysselsatte personer på 2,0 prosent fra 3. kvartal 1997 til 3. kvartal 1998. Den sterke veksten i forretningsmessig tjenesteyting i 1. og 2. kvartal har fortsatt i 3. kvartal, mens veksten i bygge- og anleggsnæringen er noe lavere enn tidligere kvartaler. Sysselsettingen i industrien ble i 3. kvartal 1998 redusert både i forhold til 3. kvartal i fjor og i forhold til 2. kvartal i år.

Om statistikken
Kvartalsvis nasjonalregnskap utarbeides ved å sammenstille korttidsindikatorer for ulike deler av økonomien. Indikatorene benyttes til å fremskrive nasjonalregnskapsstørrelser fra basisåret, som er det siste detaljerte årsregnskapet. For tiden er 1995 basisår. I kvartalsvis nasjonalregnskap benyttes samme definisjoner og prinsipper som i årlig nasjonalregnskap.

Ny statistikk
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk samt i Økonomiske analyser 9/98 og Norges offisielle statistikk (NOS) Nasjonalregnskapsstatistikk 1990-1997: Produksjon, anvendelse og sysselsetting. Mer informasjon: Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, Pia.Tonjum@ssb.no, tlf. 21 09 48 34, eller Tore.Halvorsen@ssb.no, tlf. 21 09 48 48.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 49, 1998 [an error occurred while processing this directive]