[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 46, 1998

Spesialisthelsetjenesten, 1997. Endelige tall:

Utgifter til somatiske institusjoner øker mest


Fra 1996 til 1997 økte brutto driftsutgifter til institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten med 9,5 prosent. Utgiftene til somatiske institusjoner økte med nesten 10 prosent, mens utgiftene til psykiatriske institusjoner økte med 7,7prosent.
I 1997 var brutto driftsutgifter til institusjoner innenfor somatisk spesialisthelsetjeneste nesten 26,6 milliarder kroner, mens det for psykiatrien var vel 6,7 milliarder.

Lønnsutgiftene øker mest
Lønnsutgifter og sosiale utgifter økte med 10,2 prosent. Utgiftene til medisinsk utstyr gikk ned med 8,6 prosent. Det må her legges til at utstyr til en verdi av 50 000 kroner eller mer skal føres i kapitalregnskapet. Disse utgiftene er ikke inkludert her. Utgifter til annet utstyr og vedlikehold hadde en vekst på 1,6 prosent. Utgiftene til medikamenter og medisinske forbruksvarer økte med 8,5prosent. Også andre driftsutgifter og overføringer steg.

Nesten 98 prosent av utgiftene til somatiske institusjoner gikk til somatiske sykehus. Brutto driftsutgifter til sykehusene økte fra 1996 til 1997 med 10,2 prosent. Utgiftene til somatiske spesialsykehjem økte med i underkant av 2 prosent, mens utgiftene til rehabilitering og opptrening var omtrent det samme i 1997 som i 1996. For sykestuer og fødestuer ble utgiftene redusert med 9,5 prosent.

Private sykehus
Brutto driftsutgifter til private somatiske sykehus som ikke er tilknyttet noen offentlig helseplan var vel 283 millioner kroner i 1997. Dette er en økning på om lag 10 prosent fra året før.

For psykiatriske institusjoner gikk om lag 88 prosent av utgiftene til voksenpsykiatri. Her ble 66 prosent brukt til sykehusbehandling, mens resten gikk til sykehjem, distriktpsykiatriske sentra, bo- og behandlingssentre og ettervernshjem. Brutto driftsutgifter til barne- og ungdomspsykiatrien hadde en vekst på 15,7prosent fra 1996 til 1997.

Det er Oslo som bruker mest per innbygger både på somatiske og psy-kiatriske helsetjenester. Forskjellen til andre fylker er særlig stor når det gjelder psykiatrien. For voksenpsykiatri bruker Oslo om lag 66 prosent mer enn gjennomsnittet for alle fylkene, og for barne- og ungdomspsykiatrien bruker Oslo 91 prosent mer enn landsgjennomsnittet per innbygger.

I en analyse av Oslos utgifter til voksenpsykiatrien utført av Norsk institutt for sykehusforskning (NIS) forklares de høye utgiftene med at Oslo har nettotilflytting av personer med psykiske lidelser. Det regnes også med at en "storbyfaktor" (ugunstige miljøforhold, vanskelige oppvekstforhold) skaper økte behov i Oslo. Virkningen av tilflytting er beregnet til å gi et merbehov på 45 prosent, mens storbyforhold gir et merbehov på 5 prosent.

I Akershus var utgiftene til somatiske sykehus lavest per innbygger, mens fylkene Oslo og Troms hadde de høyeste utgiftene. De andre fylkene ligger her nært opp til gjennomsnittet.

Om statistikken
Det er 457 av 459 institusjoner/avdelinger som har levert regnskapsopplysninger for 1997.

Brutto driftsutgifter omfatter utgifter til lønn, sosiale utgifter, utstyr, vedlikehold, andre driftsutgifter og overføringer. Kapitalutgifter og finanstransaksjoner slik som fond, utgiftsføring av regnskapsmessig overskudd og dekning av tidligere års underskudd er ikke inkludert. Fellesutgifter for somatikk og psykiatri er fordelt etter formål.

Ved fylkesvis sammenligning av utgifter til somatiske sykehus er det forsøkt korrigert for regions- og universitetsfunksjon.

[Figur 3]

Figur 3: Brutto driftsutgifter korrigert for gjestepasientoppgjør. Voksenpsykiatri. Per 1 000 innbyggere. Kroner


[Figur 4]

Figur 4: Brutto driftsutgifter korrigert for gjestepasientoppgjør. Barne- og ungdomspsykiatri. Per 1 000 inn-byggere. Kroner


[Figur 5]

Figur 5: Brutto driftsutgifter korrigert for gjestepasientoppgjør. Somatiske sykehus1. Per 1 000 innbyggere. Kroner


Ny statistikk
Spesialisthelsetjenesten, 1997. Endelige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Vidar.Strandseter@ssb.no, tlf. 21 09 44 44, eller Anne.Mundal@ssb.no, tlf. 21 09 45 33.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1998 [an error occurred while processing this directive]