[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 46, 1998

Åpnede konkurser, 3. kvartal 1998:

Mange færre konkurser i hotell- og restaurantnæringen


Antall konkurser ble redusert med 18 prosent i 3. kvartal 1998 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette skjedde til tross for sterk uro på finansmarkedene, nedgang på børsen, renteoppgang og ustabil valutakurs. Totalt for landet ble antall konkurser i 3. kvartal redusert fra 789 til 649.
Det ble åpnet 2 405 konkurser hittil i år. Dette gir en nedgang på 4 prosent i forhold til de tre første kvartalene i fjor, hvor det ble åpnet 2494 konkurser. Bare fire av landets fylker har hatt en økning i antall konkurser i de tre første kvartalene. Telemark står for den sterkeste økningen på 21 prosent. Deretter kommer Oslo som har en økning på 17 prosent, Nordland med 4 prosent og Østfold med 3 prosent.

Positivt for hotell- og restaurantnæringen
Det blir ofte fokusert på konkurser og konkursryttere i restaurantbransjen. Spesielt har hotell- og restaurantnæringen i Oslo vært i fokus. Det er blitt fremhevet at det er for mange restauranter og utesteder i forhold til innbyggertallet, for mange som satser på en for snever nisje og for mange som arbeider useriøst eller som bevisst driver konkurs-rytteri.

Tallene for hotell- og restaurantnæringen i Oslo viser imidlertid en nedgang i antall foretakskonkurser. I forhold til de tre første kvartalene i fjor er antallet konkurser redusert med 26 prosent, fra 54 til 40. For hele landet er det en nedgang på 18prosent sammenlignet med de tre første kvartalene i fjor. Også personlige konkurser innenfor hotell- og restaurantnæringen ble redusert i forhold til de tre første kvartalene i fjor. Nedgangen var på 10 prosent.

Små foretak rammes av konkurs
Av totalt 2 405 åpnede konkurser de tre første kvartalene i år var det 2200 som hadde fire eller færre sysselsatte. Dette utgjør 91 prosent av alle konkursene. Av de 2 405 åpnede konkursene var det 79 prosent som hadde en omsetning på 1 million kroner eller mindre. Totalt var det sysselsatt 3778 personer i de åpnede konkursene for de tre første kvartalene i 1998. Det tilsvarende tallet for 1997 var på 4946, det vil si en nedgang på 24 prosent. I løpet av årets tre første kvartaler ble det åpnet 1463 konkurser i aksjeselskaper. 72prosent av disse hadde en aksjekapital på 100000 kroner eller mindre.

Om statistikken
Fra og med 1. januar 1994 ble Statistisk sentralbyrås (SSB) konkursstatistikk basert på Konkursregisteret i Brønnøysund. Tidligere ble opplysningene hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare.

Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i SSBs Bedrifts- og foretaksregister.

Fra og med 1. januar 1995 gav materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen "uoppgitt" næring og delvis var de næringsfordelte. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlig næringsdrivende og lønnstakere. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikke er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra og med 1. januar 1995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettens tildeling av næring, og det er knyttet en del usikkerhet til denne. De er derfor presentert i egen tabell. Endringene fører til at de næringsfordelte konkurser fra og med 1. januar 1995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder.

[Figur 9]

Figur 9: Åpnede konkurser, etter fylke. 1.-3. kvartal 1997 og 1998


Ny statistikk
Åpnede konkurser, 3. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Svein.Lotsberg@ssb.no, tlf. 21 09 45 26, eller Dan.Gallefoss@ssb.no, tlf. 21 09 45 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1998 [an error occurred while processing this directive]