[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 41, 1998

Lønnsstatistikk. Ansatte i industri, per 1. oktober 1997:

Ansatte i oljeraffinering og kjemisk industri tjener mest


Heltidsansatte i bedrifter som driver oljeraffinering og kjemisk industri hadde per 1. oktober 1997 en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på henholdsvis 23 800 og 23 200 kroner. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for alle heltidsansatte i undersøkelsen var 19 800 kroner.
Ansatte i elektroteknisk og optisk industri hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på i underkant av 23 000 kroner, mens ansatte innenfor forlag og grafisk industri hadde 21800 kroner. Til sammenligning var gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i trelast- og trevare-industri og tekstil- og beklednings-industri om lag 16 800 kroner.

Ansatte i metall- og maskinindustri hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på i underkant av 21 000 kroner. Til sammenligning hadde ansatte i metallvare- og transportmiddelindustri en månedsfortjeneste som var om lag 2 000 kroner lavere eller på 18 800 kroner. Innenfor transportmiddelindustri finner vi blant annet bygging og reparasjon av skip og båter.

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien er en næring med mange ansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for disse var på knapt 17 700 kroner.

Møbelindustri og annen industri omfatter foruten produksjon av møbler blant annet produksjon av sportsartikler og gjenvinning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for ansatte i dette næringsområdet var 17 500 kroner.

Ansatte med høyere utdanning
Et trekk som skiller de næringsområdene med høy gjennomsnittlig månedsfortjeneste fra de med lavere, er andelen ansatte i stillinger med krav til høyere utdanning. I kjemisk industri og oljeraffinering var henholdsvis 40 og 36 prosent ansatt i stillinger med krav til minst ett års høyskoleutdanning. Til sammenligning var de tilsvarende tallene for nærings- og nytelsesmiddelindustrien og tekstil- og bekledningsindustrien om lag 9 prosent.

Operatører
Maskinoperatører, prosessoperatører, sjåfører og operatører av mobile maskiner utgjorde over en tredjedel av alle heltidsansatte i undersøkelsen. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for denne stillingsgruppen varierer fra 15 300 kroner i tekstil- og bekledningsindustri til 21000 kroner i forlag og grafisk virksomhet. I tekstil- og bekledningsindustrien utgjorde operatørene hele 64 prosent av de heltidsansatte, mens tilsvarende tall for forlag og grafisk virksomhet var 14 prosent. De vel 15 000 maskin- og prosessoperatørene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien hadde en månedsfortjeneste på 16 400 kroner.

Håndverkere og reparatører
Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for håndverkere og reparatører var på 18 200 kroner. Denne stillingsgruppen er sammensatt av mange forskjellige faggrupper der noen er direkte knyttet til næringsområdet de er ansatt i, som slaktere, bakere, typografer, tømrere med flere. Andre faggrupper er gjennomgående for hele industrien, som elektrikere, sveisere og mekanikere.

Administrative ledere og høyskoleutdannede
I industrien totalt finner vi de høyest lønnede blant administrative ledere med 33 200 kroner i månedsfortjeneste per 1. oktober 1997. Sammenligner vi lønnsnivået for administrative ledere i de forskjellige næringsområdene, finner vi at lederne i kjemisk industri og oljeraffinering kommer høyest med henholdsvis 37 700 og 37 500 kroner. Det er kun innenfor møbelindustri og annen industri at de administrative lederne har en månedsfortjeneste på mindre enn 30000 kroner.

Ansatte i stillinger med krav til minst fire års utdanning og sivilingeniører hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 27 200 kroner. Til sammenligning hadde ingeniører og ansatte i andre stillinger med krav til ett-tre års høyere utdanning 22700 kroner i månedsfortjeneste.

Om statistikken
Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i industrien. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang høsten 1997. Oppgavene fra bedriftene inneholder lønnsopplysninger fra til sammen 149 230 heltidsansatte og 13 898 deltidsansatte. Heltidsansatte er alle som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer per uke. Statistikken omfatter alle ansatte uavhengig av arbeidsoppgaver. Ifølge nasjonalregnskapets foreløpige tall for 1997 omfattet industrien om lag 306 000 sysselsatte lønnstakere.

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg samt bonus og provisjon. Avtalt månedslønn inneholder eventuelle kompetansetillegg, kvalifikasjonstillegg og personlige tillegg, mens faste naturalytelser ikke er med. For timelønnede er avtalt månedslønn regnet ut på grunnlag av lønn per time samt avtalt arbeidstid per uke. Uregelmessige tillegg består blant annet av tillegg for ubekvem arbeidstid, skifttillegg og lignende. Overtidsgodtgjørelsen omfatter både grunnlønn og overtidstillegg, men er ikke regnet med i gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Ansatte i industri, per 1. oktober 1997.
Statistikken utgis i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk. Mer informasjon: Harald.Lunde@ssb.no, tlf. 62 88 55 52, eller Haakon.Grini@ssb.no, tlf. 62 88 54 44.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 41, 1998 [an error occurred while processing this directive]