[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Livs- og skadeforsikring, 2. kvartal 1998:

Økt plassering i aksjer


Livs- og skadeforsikringsselskapene har økt andelen av aktiva som er plassert i aksjer. Økningen av aksjeandelen i forhold til forvaltningskapitalen har vært på henholdsvis 8,4 prosent for livsforsikring og 6,6 prosent for skadeforsikring.
Både livs- og skadeforsikringsselskapene har hatt en økning i forvaltningskapitalen siden 1. halvår 1997. Livsselskapene har hatt den største økningen. Forvaltningskapitalen til livsselskapene var ved utgangen av 1. halvår 1998 på 299 milliarder kroner, og det er en økning på 11,4 prosent fra 1. halvår 1997. Skadeforsikringsselskapene økte forvaltningskapitalen fra 79 til 83 milliarder kroner, som gir en økning på 5 prosent.

Kapitalforvaltningsforskriften regulerer forsikringsselskapenes adgang til å investere i aksjer. Frem til og med våren 1998 var denne grensen på 20 prosent av de forsikringsmessige avsetningene. Grensen er nå endret til 35 prosent av de forsikringsmessige avsetningene. Balansetallene for livs- og skadeforsikringsselskapene viser at den totale beholdningen av aksjer og andeler har økt. Livsselskapenes totale beholdning av aksjer og andeler var ved utgangen av 1. halvår 73 milliarder kroner mot 43 milliarder 1. halvår 1997. Dette gir en økning i total aksjeandel av forvaltningskapitalen fra 16 prosent i 1. halvår 1997 til 24,4 prosent i samme halvår i år. Skadeforsikringsselskapenes totale beholdning av aksjer og andeler 1. halvår 1997 var på 14 milliarder kroner. Ved utgangen av 1. halvår 1998 hadde denne beholdningen økt til 20 milliarder, som gir en total aksjeandel av forvaltningskapitalen på 24,6 prosent.

Den økte muligheten til å investere i aksjer har ført til at forsikringsselskapene har økt sin andel av utenlandske aksjer og andeler i sine porteføljer. Andelen av utenlandske aksjer og andeler for livsforsikring var ved utgangen av 1. halvår i år på 49 prosent mot 37 prosent ved samme tidspunkt i fjor. For skadeforsikring var denne andelen 1. halvår 1997 på 28 prosent. Denne andelen har nå økt til 36 prosent.

I begrepet aksjer og andeler inngår også andeler i verdipapirfond. For livsforsikringsselskapene utgjorde andeler i verdipapirfond 9 milliarder kroner per 1. halvår 1998. Av dette var 6 milliarder plassert i utenlandske verdipapirfond. Skadeforsikringsselskapene hadde 4 milliarder kroner plassert i verdipapirfond 1. halvår i år, og av dette var 2 milliarder plassert i utenlandske verdipapirfond.

Den totale andelen plasseringer i obligasjoner for skadeforsikring er tilnærmet uendret mellom 1. halvår 1997 og 1. halvår 1998, mens det for livsforsikring har vært en svak reduksjon. Imidlertid har livsselskapene økt andelen av utenlandske obligasjoner i sine porteføljer fra 29 til 37 prosent ved utgangen av 1. halvår i år.

Livsforsikringsselskapene har hatt en betydelig reduksjon i andelen utlån i forhold til forvaltningskapitalen. Andelen var ved utgangen av 1. halvår i fjor på 17 prosent, mens den ved samme tidspunkt i år var på
10,5 prosent. Nedgangen skyldes i all hovedsak at livsforsikringsselskapene har solgt ut og overlatt utlånsvirksomheten til samarbeidende banker.

Om statistikken
Fra 1. januar 1998 ble Statistisk sentralbyrås (SSB) regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Blant annet skal forsikringsselskapene nå skille mellom kort- og langsiktige plasseringer i verdipapirer. Videre har den nye rapporteringsformen gitt SSB tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene samt at den gir muligheten til oppstilling av resultatet og balansen i henhold til forskrift om årsregnskap med mer for forsikringsselskaper (jamfør Rundskriv 36/97 fra Kredittilsynet og vedleggstabeller).

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, ekskl. utenlandske selskapers filialer i Norge. I sektoren livsforsikring inngår også livsforsikringsselskaper med investeringsvalg (Unit Link-selskaper). Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. I tillegg omfatter sektoren de to statlig eide skadeforsikringsselskapene Den norske Krigsforsikring for skip og Statens Varekrigsforsikring.

Ny statistikk
Livs- og skadeforsikring, 2. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Dan.Gallefoss@ssb.no, tlf. 21 09 45 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]