[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Byggearealstatistikk, august 1998:

Nedgang i byggeaktiviteten


Augusttallene fra byggearealstatistikken viser en nedgang i igangsatt bruksareal til boliger og andre bygg på henholdsvis 23 og 24 prosent sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det igangsatt 9 prosent mindre bruksareal til boliger og 11 prosent mindre areal til andre bygg sammenlignet med i fjor.
Det ble igangsatt 24 prosent færre boliger i august i år sammenlignet med august i fjor. Til sammen ble 1561 boliger igangsatt i august. Dette er det laveste igangsettingstallet registrert i august måned siden 1993. I perioden fra januar til august i år ble det igangsatt 12 169 boliger mot 13 011 boliger i samme periode i fjor. Dette er en nedgang i boligbyggingen på 7 prosent.

Størst nedgang i Rogaland
I Rogaland ble det igangsatt 1 225 boliger fra januar til august i år. Dette er en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En vesentlig nedgang i boligbyggingen er det også i Sør-Trøndelag og Nordland, begge med en nedgang på over 20 prosent. Størst økning i antall igangsatte boliger har Oslo med 44 prosent.

Fra januar til august i år ble det satt i gang bygging av flest boliger i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane i forhold til innbyggertallet. I disse fylkene ble det igangsatt 4,1 boliger per 1 000 innbyggere. Færrest boliger per innbygger ble det igangsatt i Oslo, Oppland og Finnmark med knapt 2 boliger per 1000innbyggere. På landsbasis var det tilsvarende tallet 2,7 boliger.

Færre yrkesbygg i Oslo og Akershus
Nedgangen i påbegynt bruksareal til yrkesbygg er størst i Oslo og Akershus. I denne regionen er det igangsatt 182 400 færre kvadratmeter bruksareal til yrkesbygg hittil i år enn i fjor. Dette er en nedgang på 29prosent. Tallene for andre bygg enn boliger viser 40 prosent mindre påbegynt bruksareal til offentlig forvaltning og 51 prosent mindre undervisningsbygg hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Tall for Trondheim kommune mangler
I Trondheim kommune ble det ikke gjort registreringer i GAB-registeret i august. Estimerte tall for Trondheim er derfor inkludert.

Om statistikken
Byggearealstatistikken er basert på bygningsregisteret i Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret(GAB). Miljøverndepartementet eier registeret, mens det faglige ansvaret er ivaretatt av Statens kartverk. Kommunene registrerer alle nye bygg ved tre tidspunkt; godkjenning av kommunen, igangsetting og fullføring. Hver måned blir totale og fylkesvise tall for antall boliger, bruksareal til boliger og bruksareal til andre bygg publisert. Kvartals- og årsstatistikken gir tall på kommunenivå.

Det er et visst etterslep i registreringene av byggesaker til GAB-registeret. Undersøkinger av igangsatte bygg i 1993 og 1994 viste et gjennomsnittlig etterslep på 1,4 måneder for boliger, og 2,2 måneder for bruksareal til andre bygg. For bygg registrerte i august 1998 er etterslepet gjennomsnittlig 3,2 måneder for boliger og 2,8 måneder for andre bygg enn boliger.

På grunn av etterslepet vil månedsstatistikken kunne ligge litt under eller over faktiske tall. For tallet på boliger var det i 1994 et gjennomsnittlig avvik på 10,3 prosent og 15,0 prosent for bruksareal til andre bygg. På årsbasis har det vist seg at registrerte og faktiske tall stemmer godt overens. I 1994 var det et avvik på 0,2 prosent for tallet på boliger, og 3,8prosent for bruksareal til andre bygg.

[Figur 6]

Figur 6: Igangsatt bruksareal til andre bygg. Ujustert og trend. Januar 1990-august 1998


[Figur 7]

Figur 7: Igangsatte boliger per 1 000 innbyggere. Januar-august 1998. Fylke


Ny statistikk
Byggearealstatistikk, august1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: John.Egil.Bjorke@ssb.no, tlf. 62 88 54 30, eller Roger.Jensen@ssb.no, tlf. 62 88 55 45.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]