[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Skattetall for OECD, 1997:

Sverige på skattetoppen


Foreløpige tall fra OECD viser at Sverige hadde det høyeste skattenivået målt som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) i 1997. Denne skatteandelen var på 53,3 prosent. Danmark har ikke rapportert sine 1997-tall ennå, men hadde i 1996 en skatteandel på 52,2 prosent. I Norge utgjorde skattene i 1997 42,5 prosent av BNP, som er noe høyere enn i 1996 (41,1 prosent). Dette er lavere enn gjennomsnittet i Norden, som er på 49,5 prosent.
I gjennomsnitt har de nordiske landene en klart høyere skatteandel enn både EU og OECD. Gjennomsnittet for Norden var i 1997 på 49,5 prosent, mot 41,1 prosent for EU og 34,4 prosent for OECD-landene. Siden 1995 har Norge gått fra en 13. plass til en 10. plass når det gjelder skatteinntekter i prosent av BNP blant OECD-landene. Sammenlignet med våre nordiske naboer ligger vi likevel på et klart lavere nivå. Generelt er det Europa som dominerer landene med høyest skatteandel av BNP. Blant landene hvor skattene utgjorde mindre enn 30 prosent av BNP finner vi USA, Japan, Tyrkia, Korea og Mexico.

Skatteinntektenes sammensetning
I Norge var skatt på inntekt og formue og produksjonsskatter av tilnærmet like stor betydning med henholdsvis 15,0 og 15,6 prosent som andel av BNP. Målt i prosent av de totale skatteinntekter utgjorde de overnevnte skatter henholdsvis 36,5 og 38,1 prosent. Trygde- og pensjonspremiene utgjorde 23,3 prosent av totale skatteinntekter. Danmark er landet som skiller seg ut med en skatteandel på 60,2 prosent for inntekt og formue i prosent av totale skatteinntekter. Imidlertidig er Danmarks andel av trygde- og pensjonspremier tilsvarende lav, 3,1 prosent.

Sammenlignet med EU og OECD skiller Norge seg først og fremst ut ved en høy andel produksjonsskatter. Dette var den største inntektsposten av samlede skatteinntekter for Norge med en andel på 38,1 prosent. Tilsvarende tall for EU og OECD var henholdsvis 29,3 og 25,2 prosent. Andre land med produksjonsskatt som største inntektspost er Hellas, Ungarn, Island, Polen, Portugal, Tyrkia, Mexico og Korea. Skatt på inntekt og formue utgjorde den største inntektsposten for de fleste land. I Danmark, Australia og New Zealand var denne andelen over 50 prosent av totale skatteinntekter.

Om statistikken
"Revenue Statistics of OECD Member Countries" er basert på årlig rapportering fra de enkelte medlemsland i OECD. Formålet med statistikken er å fremskaffe internasjonalt sammenlignbare data om nivå og struktur på skattene for OECD-landene. Tallene i publikasjonen er basert på regnskapstall fra det enkelte land, og er ført etter kontantprinsippet.

Klassifikasjonen av skattene er nesten identisk med den IMF (Det internasjonale pengefondet) bruker, og samsvarer også med SNA/ESA (System of National Accounts/European System of Accounts) med enkelte unntak. I vedleggstabell 1 finnes det både veide og uveide gjennomsnittstall. De veide tallene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Vektene som brukes er fra "OECD Economic Outlook, 61/1997".

[Figur 5]

Figur 5: Skatteinntekter i prosent av bruttonasjonalrodukt. 1996


Ny statistikk
Skattetall for OECD, 1997.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Årets statistikk er basert på publikasjonen "Revenue Statistics of OECD Member Countries, 1998 Edition". Mer informasjon: Thomas.Olsen@ssb.no, tlf. 21 09 48 56.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]