[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 34, 1998

Veitrafikkulykker med vogntog innblandet, 1997:

Én av ti ble drept i ulykker med vogntog


303 personer mistet livet i trafikken i 1997. 29 av disse mistet livet i ulykker hvor vogntog var involvert. 336 ble skadd. Selv om antall trafikkulykker i alt gikk ned, var vogntogene innblandet i flere ulykker enn i året før.
267 vogntog var innblandet i 260 ulykker på veiene i fjor. Dette er 12 flere ulykker enn i 1996. Gjennomsnittet for 1992-1996 viser at 31 ble drept og 280 ble skadd i 217 ulykker som involverte vogntog. Tallene for 1996 viste 23 omkomne og 314 skadde.

Vogntog var innblandet i 3 prosent av alle ulykkene i fjor. Andelen drepte i vogntogulykker var nesten 10 prosent, mens tallet på skadde utgjorde 3 prosent av samtlige trafikkskadde.

Av de 29 personene som døde i vogntogulykker i fjor var 20 bilførere og fire bilpassasjerer (83 prosent), tre motorsyklister, én syklist og én fotgjenger. Av de 336 som kom til skade i vogntogulykkene, ble tre meget alvorlig skadd, 28 fikk alvorlige skader, mens 305 ble lettere skadd.

Flere møteulykker
Antall møteulykker med vogntog økte i fjor, med 8 prosent fra året før, og med hele 18 prosent i forhold til gjennomsnittet for 1992-1996. 84 av de 260 vogntogulykkene i fjor skjedde under møte med annet kjøretøy. De fleste møteulykkene skyldtes at møtende kjøretøy kom over i vogntogets kjørebane. Av alle veitrafikk-ulykkene i 1997 utgjorde møteulykkene 14 prosent.

20 personer omkom i fjor og 124 personer ble skadd i møteulykker med vogntog.

Fylkene Vestfold og Sør-Trøndelag hadde flest dødsulykker hvor vogntog var innblandet, med fire hver.

Ulykker med samme kjøreretning
36 av vogntogulykkene i fjor var påkjøring bakfra. Uhellsrapportene viste at vogntogene forårsaket 64 prosent av denne type ulykker i fjor. I de 36 ulykkene omkom én person og 50 kom til skade. Påkjøring bakfra utgjorde om lag 14 prosent av alle veitrafikkulykkene i 1997.

Tallet på utforkjøringer med vogntog har gått litt ned i løpet av de siste årene. I 1995, 1996 og 1997 var det henholdsvis 49, 44 og 42 slike ulykker. Ingen mistet livet, men 42 vogntogførere og tre passasjerer ble skadd i utforkjøringer i 1997.

Mange skadde i juli
Ulykker hvor vogntog var innblandet var jamt fordelt over hele året. Der-imot var skadetallet forholdsvis høyt for juli måned i fjor. Da kom 46 personer til skade og én person mistet livet i 21 vogntogulykker. Dette tilsvarer 2,2 drepte eller skadde personer per ulykke. Tilsvarende tall for juli måned i 1994, 1995 og 1996 var henholdsvis 1,4, 1,4 og 1,9 personer per ulykke.

33 utenlandskregistrerte vogntog, eller 12 prosent, var innblandet i de 260 ulykkene med personskade i fjor.

En analyse av uhellsrapportene for 1997 viser at de innblandede vogntogene forårsaket 74 av de 260 ulykkene hvor mer enn én trafikant var involvert. Dette tilsvarer om lag 35 prosent. Det er det laveste tallet som Statistisk sentralbyrå har registrert siden 1992. I 1995 og 1996 forårsaket vogntogene henholdsvis 37 og 41 prosent av ulykkene.

Om statistikken
Undersøkelsen viser at det skjer forholdsvis få ulykker med vogntog i løpet av et år. De endringer som er beskrevet her kan skyldes tilfeldige utslag i statistikken. Mønster og utviklingstrekk i vogntogulykkene bør dessuten tolkes i lys av sammensetninger og endringer i kjøretøybestanden og trafikkomfang.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Begrepet vogntog omfatter disse kjøretøytypene: Lastebil med påhengsvogn (1-akslet), lastebil med slepevogn (2-akslet), lastebil med tilhengerredskap, trekkbil med semitrailer og tankbil med tilhenger. Hvilken trafikkenhet som forårsaker ulykken, går ikke fram av den ordinære ulykkesstatistikken, men er framskaffet gjennom en egen analyse av uhellsrapportene.

[Figur 3]

Figur 3: Møteulykker. Andel drepte i vogntogulykker og i alt. 1986-1997. Prosent


[Figur 4]

Figur 4: Vogntog forårsaket ulykken. 1986-1997. Prosent


[Figur 5]

Figur 5: Møteulykker med vogntog involvert. Drepte eller skadde. 1986-1997


[Figur 6]

Figur 6: Personer drept eller skadd i vogn-togulykker. 1992-1997. 1992=100


[Figur 7]

Figur 7: Utforkjøring med vogntog. 1986-1997Ny statistikk

Veitrafikkulykker med vogntog innblandet, 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 34, 1998 [an error occurred while processing this directive]