[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 34, 1998

Ordrestatistikk. Industri, 2. kvartal 1998:

Store ordrar innanfor plattformindustrien


Den innanlandske ordretilgangen for industrien auka med 25 prosent frå 1. til 2. kvartal i år. Auken kjem i hovudsak av store ordrar innanfor plattformindustrien i samanheng med at Snorrefeltet vert bygd ut. Andre næringar opplever derimot lågare etterspurnad.
Den totale ordretilgangen for industrien gjekk kraftig opp samanlikna med 1. kvartal i år, den auka og i forhold til same kvartal i fjor.

Ordretilgangen frå eksport fall frå 1. til 2. kvartal i år med 2 prosent, noko som i stor grad kjem av sviktande etterspurnad innanfor transportmiddelindustri (skipsverft) og elektroteknisk og optisk industri. Tala viser den årlege endringa i trendserien, rekna på grunnlag av endring frå føregåande kvartal. Dei totale ordrereservane er om lag på same nivå som tidlegare.

Nedgang for transportmiddelindustrien
Transportmiddelindustrien sin ordretilgang gjekk ned om lag 60 prosent, likevel er ordrereservane framleis store. Den markerte nedgangen må sjåast i lys av den store ordretilgangen mot slutten av fjoråret. Reduksjonen i verftsstøtta frå 1998 gav som resultat stor ordretilgang før årsskiftet.

Andre næringar
Næringar som metall- og metallvareindustri, maskinindustri og elektroteknisk og optisk industri har hatt lågare etterspurnad frå heimemarknaden, når ein ser på den årlege endringa i trendserien. Samla ordretilgang for metall- og metallvareindustri er på om lag same nivå som føregåande kvartal, etterspurnaden mot den eksportretta aluminiumindustrien auka.

Om statistikken
Undersøkinga omfattar utvalde industrinæringar, og kartlegg mellom anna verdien på nye ordrar som er mottekne i teljekvartalet og ordrereservar ved utgangen av kvartalet - begge målt i gjeldande prisar for kvartalet. Resultatet vert presentert i form av elementære verdiindeksar, dette til forskjell frå volumindeksar. I publiseringa av ordrestatistikken kan tal for tidlegare kvartal bli reviderte på grunnlag av ny informasjon frå oppgåvegjevarane. Endelege tal vil normalt liggje føre etter ett til to kvartal. Svarprosenten for undersøkinga er om lag 95 ved publiseringstidspunktet.

[Figur 8]

Figur 8: Ordretilgang totalt og etter marked. Trend. 1995=100


Ny statistikk
Ordrestatistikk. Industri, 2. kvartal 1998.
Statistikken kjem ut kvart kvartal i Ukens statistikk. Meir informasjon og e-post: pal.bakken@ssb.no, tlf. 21 09 47 46, eller jacob.a.osnes@ssb.no, tlf. 21 09 47 24.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 34, 1998 [an error occurred while processing this directive]