[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 34, 1998

Befolkningsstatistikk. Flyttinger, 1997:

Stort innflyttingsoverskudd fra utlandet


32 000 personer flyttet til Norge i fjor. Dette er det høyeste tallet som er registrert noen gang. Vi må helt tilbake til 1987 og 1993 for å finne omtrent samme tall. 21 300 personer flyttet imidlertid ut av landet i fjor, slik at nettoinnflyttingen på 10 700 ble lavere enn for de to ovennevnte årene. Nettoinnflyttingen var størst fra Sverige, med 4 100 personer. Dette er en økning på vel 1 800 fra året før.
Av innflyttingsoverskuddet på 10 700, kom to av tre fra europeiske land. 58 prosent av disse igjen kom fra Sverige. Norske statsborgere stod for 11 200 av utflyttingene og 9 900 av innflyttingene, et tap på 1 300. Nettoinnflyttingen av statsborgere fra tredje verden var 4 600 i 1997, som er 1 300 flere enn i 1996.

Endringer i flyttemønsteret
I fjor endret flyttestrømmen til Østlandet seg noe, slik at den i noe større grad gikk til noen av de andre fylkene rundt Oslofjorden - Østfold, Vestfold og Buskerud. Her er det spesielt Østfold som har hatt vekst med en netto flyttegevinst på 2 300 når en ser på all flytting. Dette er 1 600 flere enn i 1996. Siden begynnelsen av 1980-tallet har Østfold hatt en forholdsvis stabil flyttegevinst på 600 i årsgjennomsnitt. Etter flere år med forholdsvis høyt innflyttingsoverskudd, opplevde Oslo i fjor et fall i dette. I første rekke er dette et resultat av at det innenlandske flytteoverskuddet ble redusert med nærmere 2 000 fra 1996. På grunn av stort innflyttingsoverskudd fra utlandet (3 100), er Oslos totale flyttebalanse likevel ikke endret vesentlig i forhold til de nærmeste årene.

Regional ubalanse
I 1997 ble det registrert 189 000 flyttinger over kommunegrensene, noe som er en økning på 4 400 fra året før. Ikke siden midten av 1970-tallet har så mange flyttet mellom kommunene her i landet, og vi ser en økning år for år siden bunnivået i 1992.

Kystfylkene fra Hordaland til Finnmark har siden begynnelsen av 1980-tallet hatt negativ flyttegevinst, spesielt etter 1994. Mens det presser på rundt Oslo, hadde de tre nord-ligste fylkene et netto innenlandsk flyttetap på 900 mennesker i 1997. Nesten hele tapet gjaldt Troms. På begynnelsen av 1990-tallet var netto- utflyttingen fra landsdelen lavere enn utviklingen vi har sett etter 1994. Fra 1990 til 1994 lå det årlige underskuddet på mellom 1 000 og 2 000. Underskuddet økte til 4 900 i 1996 og til 5 800 i 1997.

Telemark og Hedmark hadde i fjor innenlandsk flyttegevinst. En må tilbake til slutten av 1980-tallet for Hedmark, og slutten av 1970-tallet for Telemark for å finne år med flyttegevinst for disse to fylkene. Trøndelag hadde i fjor et flyttetap på 1 500, mens flyttetapet har vært på rundt 1 000 siden 1992. Vestlandets flyttetap har variert mellom 1 000 og 1 900 siden 1980.

[Figur 1]

Figur 1: Nettoinnflytting av utenlandske statsborgere. 1980-1997


[Figur 2]

Figur 2: Nettoinnflytting. Innenlandske og fra utlandet. Fylke. 1997


Ny statistikk
Befolkningsstatistikk. Flyttinger, 1997.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk og Befolkningsstatistikk.Mer informasjon og e-post: kirsten.enger.dybendal@ssb.no, tlf. 62 88 52 96, eller trude.jakobsen@ssb.no, tlf. 62 88 51 39.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 34, 1998 [an error occurred while processing this directive]