[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 32, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1998:

Fortsatt lav elproduksjon


Produksjonen av elektrisk kraft var i juni 7 743 GWh. Dette er blant de laveste noteringene for denne måneden i siste tiårsperiode. Hittil i år er det produsert 58 187 GWh. Med unntak av i fjor er dette det laveste nivået for 1. halvår de siste ti årene.
Fyllingsgraden i vannmagasinene er imidlertid forholdsvis høy. I midten av juni, mandag i uke 25, var fyllingsgraden 63,7 prosent av total magasinkapasitet. Det er 3,8 prosentpoeng over medianen (gjennomsnittet) for denne uken i perioden 1982-1991, og det er 16,9 prosent-poeng over nivået for samme uke i 1997. Elproduksjonen 1. halvår i år på 58 187 GWh er det nest laveste for denne perioden de siste ti årene. Fyllingsgraden har ligget over den nevnte medianen siden slutten av februar. Hordaland var det fylket som hadde størst produksjon både i juni og hittil i år med henholdsvis 1000 og 7 268 GWh.

Økt elforbruk i kraftintensiv industri
Bruttoforbruket av elektrisk kraft var i juni 8 029 GWh. Det er 1,7 prosent høyere enn samme måned i fjor, men så vidt lavere enn i rekordåret 1995. Hittil i år er forbruket 61 687 GWh, en økning på 4,5 prosent fra 1. halvår i 1997. Forbruket i kraftintensiv industri på 15 147 GWh utgjorde 24,6 prosent av det totale forbruket hittil i år. I forhold til samme periode året før var det en økning i elforbruket på hele 6,4 prosent. Økningen i elforbruket var størst i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer med 7,8 prosent, mens det i produksjonen av aluminium og andre metaller var 7,1 prosent. Elforbruket i kraftintensiv industri økte med 6,3prosent til 2 506 GWh fra juni i fjor til juni i år.

Importoverskuddet, det vil si import minus eksport, var i juni bare 286GWh. Det utgjør 3,6 prosent av bruttoforbruk. Det ble eksportert elkraft for 33 millioner kroner, mens det ble importert for 68 millioner. I verdi ble dermed importoverskuddet 35millioner kroner. Hittil i år er importoverskuddet 3 499 GWh, eller 5,7 prosent av forbruket. Verdien av importoverskuddet 1. halvår i år er 464 millioner kroner.
Tabeller

[Figur 6]

Figur 6: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft 1. halvår. 1980-1998. GWh


[Figur 7]

Figur 7: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-juni 1998. GWh


Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: pal.marius.bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller ann.christin.boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 32, 1998 [an error occurred while processing this directive]